T4. Th12 6th, 2023

Hợp đồng thuê mái nhà đặt quảng cáo được sử dụng như thế nào, cần có những điều khoản ra sao, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Định nghĩa Hợp đồng thuê mái nhà đặt quảng cáo

Hợp đồng thuê mái nhà đặt quảng cáo là một dạng hợp đồng thuê tài sản, là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên cho thuê giao tài sản là quyền sử dụng mái nhà  cho bên thuê sử dụng vào mục đích quảng cáo trong một thời hạn do các bên thỏa thuận, bên thuê phải trả tiền thuê khi sử dụng mái nhà của bên cho thuể.

Mẫu Hợp đồng thuê mái nhà đặt quảng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG THUÊ MÁI NHÀ ĐẶT QUẢNG CÁO

Số:……./HĐTMNĐQC

-Căn cứ Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam năm 2005;

-Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;

-Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Bên A:

Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Bên B: Công ty ………………………………………………….

Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………….

Đại diện: ………………………………….. Chức vụ: …………………………………………

Điện thoại: ………………………….. Fax…………………………….

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Cùng thoả thuận giao kết hợp đồng thuê mái nhà đặt quảng cáo với các nội dung sau đây:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận 

Bên A là chủ sở hữu ngôi nhà tại địa chỉ ……………….đồng ý cho bên B được thuê mái nhà để treo bảng quảng cáo có kích thước: …………………mm.

Địa điểm: …….. ( theo bảng vị trí kèm theo)

Thời hạn thuê mặt bằng quảng cáo là: ……. tháng (Kể từ ngày hoàn  thành  lắp đặt đến hết ngày ………..).

Khi hết thời hạn trên, Bên B có nghĩa vụ bàn giao/giao trả/… vị trí quảng cáo này lại cho Bên A và đảm bảo các yêu cầu sau:

-………………………………

Điều 2: Giá trị hợp đồng

-Tiền thuê mặt bằng quảng cáo là:…..đồng/tháng x….tháng

-Tổng giá trị hợp đồng là: …………………đồng.

(Bao gồm……………………………………………….).

Điều 3. Thanh toán

-Bên B phải thanh toán đầy đủ số tiền trên sau khi kí kết hợp đồng ngày trong vòng…ngày. Nếu bên B không thanh toán đầy đủ trong thời hạn nêu trên thì bên A sẽ chấm dứt hợp đồng với bên B mà không phải chịu bồi thường.

-Trường hợp bên B đã thanh toán tiền đầy đủ mà bên A lại đột ngột chấm dứt thực hiện hợp đồng thì bên A sẽ phải trả lại cho bên B số tiền đã thanh toán và phải bồi thường cho bên B….%giá trị hợp đồng.

-Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Điều 4.Trách nhiệm của các bên A

-Bên A có trách nhiệm Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

-Cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ chuyển giao/thông báo/… theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng.

-Bên A có trách nhiệm bảo quản bảng quảng cáo cho bên B trong suốt thời gian hợp đồng.

-Tạo điều kiện cho bên B đặt quảng cáo

-Bên A xuất hóa đơn tài chính cho bên B khi hợp đồng được thanh toán.

Điều 5. Trách nhiệm của các bên B

-Bên B có trách nhiệm phối hợp và cung cấp thông tin về bảng quảng cáo.

-Bên B sử dụng mặt bằng để quảng cáo theo đúng mục đích đã ghi trong hợp đồng.

-Bên B không được sang nhượng bảng quảng cáo cho đơn vị khác.

-Trường hợp bên B có nhu cầu thay đổi nội dung quảng cáo phải được sự chấp thuận của bên A.

-Bên B trả tiền thuê mặt bằng quảng cáo 01 (một) lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên A sau khi hai bên ký kết hợp đồng.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

-Khi hai bên đã hoàn thành xong các nghĩa vụ trong hợp đồng và làm biên bản thanh lý hợp đồng

-Khi việc thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho các bên

-Khi một bên vi phạm nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng và vi phạm đó không được khắc phục trong thời hạn….ngày kể từ ngày có thông báo bằng văn bản về vi phạm đó của bên không vi phạm.

-Khi một bên mát khả năng thanh toán hoặc rơi vào tình trang phá sản

-Khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên còn lại thì phải bồi thường thiệt hai cho bên bị thiệt hại.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

-Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Bất khả kháng

Trong trường hợp bất khả kháng được quy định trong luật dân sự (động đất, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, các hành động của chính phủ…mà không thể ngăn chặn hay kiểm soát được) thì bên bị cản trở được quyền tạm dừng việc thi hành nghĩa vụ của mình trong thời gian…. tháng mà không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào gây ra do chậm trễ, hư hỏng hoặc mất mát có liên quan, đồng thời phải thông báo ngay lập tức cho bên kia biết về sự cố bất khả kháng đó. Hai bên sẽ cùng nhau giải quyết nhằm giảm thiểu hậu quả một cách hợp lý nhất.

Điều 9.Cam kết chung

 Hai bên cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu bên nào vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường các khoản tổn thất do bên đó gây ra.

Mọi thay đổi, bổ sung nội dung hợp đồng này đều chỉ có giá trị khi được hai bên cùng nhau bàn bạc, trao đổi và đồng ý bằng văn bản.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày…tháng….năm, được làm thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ …bản, Bên B giữ … bản. 

Bên A kí tênBên B kí tên
  

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin
  • Hợp đồng thuê kho gửi hàng
  • Hợp đồng thuê giáo viên mầm non
  • Hợp đồng thuê máy cẩu
  • Hợp đồng thuê san lấp mặt bằng
  • Hợp đồng thuê công nhật