Hợp đồng tổ chức tiệc tất niên sẽ có những điều khoản nào, viết ra sao thì hợp lý, để tiện cho việc xác lập, chúng tôi cung cấp cho các bạn biểu mẫu sau đây.

Định nghĩa Hợp đồng tổ chức tiệc tất niên

Hợp đồng tổ chức tiệc tất niên là một dạng hợp đồng dịch vụ ăn uống, với các nội dung thỏa thuận chính là tổ chức 1 bữa tiệc có thể kèm hoặc không kèm các chương trình văn nghệ theo yêu cầu.

Mẫu Hợp đồng tổ chức tiệc tất niên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

                 …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC TIỆC TẤT NIÊN

Số: …/HĐDV/…

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật thương mại 2005;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là bên A):

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo ủy quyền: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Phạm vi đại diện theo ủy quyền được xác định theo Hợp đồng ủy quyền số …/HĐUQ-… ngày … tháng … năm …    

Bên cung ứng dịch vụ (sau đây gọi là bên B):

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Cùng bàn bạc, thống nhất đi tới thỏa thuận những nội dung sau đây:

Điều 1. Công việc đảm nhiệm

– Bên A thuê bên B tổ chức tiệc “Liên hoan tất niên – Mừng xuân Canh Tý” cho toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty A.

– Sự kiện “Liên hoan tất niên – Mừng xuân Canh Tý” dự kiến được tổ chức trong khung giờ 7:30 – 10:30 ngày …/…/… tại trụ sở chính của bên A, số…

– Số lượng người tham dự: 1.000 người.

– Các hoạt động chính tại sự kiện:

  + Giao lưu văn nghệ, tham gia hàng loạt game show;

  + Trao giải, vinh danh cá nhân, đội nhóm có thành tích hoạt động xuất sắc và có đóng góp lớn cho Công ty năm 2019;

  + Liên hoan tiệc buffet.

Điều 2. Điều kiện tiến hành công việc

– Bên A yêu cầu bên B thành lập nhóm 10 người có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại Công ty B để lên kế hoạch và điều hành, tổ chức sự kiện. Bên B có trách nhiệm gửi lại danh sách kèm thông tin 10 người phụ trách sự kiện cho bên A ngay tại thời điểm ký kết hợp đồng.

– Toàn bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho sự kiện do bên B cung cấp và chịu trách nhiệm chuyên chở đến trụ sở của bên A. Cụ thể các điều kiện về cơ sở vật chất và phương tiện chuyên chở được quy định tại Phụ lục kèm theo bản Hợp đồng này.

Điều 3. Giá trị hợp đồng

3.1. Giá dịch vụ: 18.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

– Giá trên đã bao gồm VAT 10%.

– Trường hợp công việc được thực hiện không đảm bảo chất lượng, bên B phải giảm 15% giá dịch vụ đã thỏa thuận cho bên A.

3.2. Cách thức thanh toán: Bên A thanh toán giá dịch vụ cho bên B ngay khi chấm dứt hợp đồng., dựa trên chất lượng công việc được hoàn thành. Bên A thanh toán theo phương thức chuyển khoản với thông tin tài khoản của bên B như sau:

   Chủ tài khoản: …

   Số tài khoản: …

   Ngân hàng: …                    

   Chi nhánh: …

Điều 4. Nghĩa vụ của bên A

– Cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết đồng thời tạo điều kiện tốt để bên B tổ chức sự kiện;

– Hợp tác, hỗ trợ bên B trong toàn bộ quá trình trước, trong và sau khi xảy ra sự kiện tại trụ sở của Công ty A;

– Phối hợp với bên B giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có trong buổi tiệc;

– Trả tiền dịch vụ cho bên B theo đúng thỏa thuận.

Điều 5. Quyền của bên A

– Yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác;

– Nhận được dịch vụ tốt nhất và đầy đủ nhất do bên B cung cấp;

– Quản lý và giám sát các hoạt động do bên B cung cấp và thực hiện;

– Đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 6. Nghĩa vụ của bên B

– Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng theo thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận;

– Không được giao cho bên thứ ba tổ chức thay công việc;

– Bảo quản và giao lại cho bên A toàn bộ tài liệu và phương tiện mà bên A giao cho sau khi hoàn thành công việc;

– Giữ bí mật mọi thông tin mình biết được về bên A;

– Cung cấp hóa đơn VAT hợp lệ cho bên A;

– Giảm giá dịch vụ cho bên A nếu cung ứng dịch vụ không đảm bảo chất lượng;

– Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 7. Quyền của bên B

– Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để tổ chức sự kiện;

– Từ chối thực hiện dịch vụ nếu công việc bên A yêu cầu vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội hoặc trái với Điều lệ của Công ty B;

– Yêu cầu bên A trả tiền dịch vụ theo đúng thỏa thuận.

Điều 8. Bất khả kháng

– Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

– Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ.

Điều 9. Cam kết bảo mật

– Bên B có trách nhiệm giữ bí mật mọi thông tin về bên A mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc.

– Vi phạm cam kết bảo mật được coi là vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ.

Điều 10. Bồi thường thiệt hại

– Trường hợp một trong các bên vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong bản Hợp đồng này hoặc Phụ lục đính kèm Hợp đồng thì bên vi phạm phải bồi thường cho bên bị vi phạm về toàn bộ thiệt hại do việc vi phạm của mình gây ra.

– Bên B phải bồi thường thiệt hại cho bên A nếu dịch vụ được cung ứng không đạt được như thỏa thuận.

Điều 11. Chấm dứt hợp đồng

– Hợp đồng chấm dứt khi bên B hoàn thành công việc đảm nhiệm theo Điều 1 của Hợp đồng này.

– Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước khi công việc được hoàn thành nếu bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 12. Giải quyết tranh chấp

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

– Trong trường hợp hòa giải không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân nơi bên A đặt trụ sở chính tiến hành giải quyết.

Điều 13. Hiệu lực hợp đồng

–  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản. Phụ lục và các văn bản đính kèm Hợp đồng là bộ phận không thể tách rời và có giá trị pháp lý như những điều khoản được ghi nhận trong Hợp đồng này.

                  Bên A                                                                                 Bên B

        (Ký tên, đóng dấu)                                                              (Ký tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

 • Phụ lục hợp đồng ăn uống
 • Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng tạp hóa
 • Hợp đồng mua bán nguyên liệu thực phẩm
 • Mẫu đơn đề nghị trả lại hàng
 • Biên bản nghiệm thu
 • Đơn báo mất tài sản công ty
 • Hợp đồng đại diện môi giớ
 • iHợp đồng chăm sóc , bảo dưỡng thiết bị điện tử
 • Biên bản từ chối nhận hàng