Hợp đồng trách nhiệm giữa Trạm y tế và Nhà trường được dùng trong hoạt động tổ chức, quản lý các hoạt động Y tế học đường trong phạm vi trường học.

Hướng dẫn làm Hợp đồng trách nhiệm giữa Trạm y tế và Nhà trường

Hợp đồng trách nhiệm giữa Trạm y tế và Nhà trường là thoả thuận giữa một bên là Trạm y tế, một bên là Trường học về các trách nhiệm mỗi bên phải thực hiện khi tổ chức, quản lý các hoạt động Y tế học đường trong phạm vi trường học trong một khoảng thời gian nhất định.

Mẫu Hợp đồng trách nhiệm giữa Trạm y tế và Nhà trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

­­­Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

HỢP ĐỒNG TRÁCH NHIỆM

SỐ: 24/2020/HĐTN

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Quyết đinh số 73/2007/QĐ – BGDĐT;
 • Căn cứ thông tư 14/2007/TT- BTC;
 • Căn cứ Thông tư 13/2016/TTLTBHYT- BGDĐT ngày 12/05/2016 quy định về công tác Y tế trường học;
 • Căn cứ Luật khám, chữa bệnh 2009;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày….tháng … năm 2020, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

BÊN TRƯỜNG HỌC (Sau đây gọi là bên A):

Tên đơn vị: ……………………………………………………………

Đại diện:……………………………………………Chức vụ:………………

Căn cứ đại diện:………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………..

Số điện thoại: – Email:…………………………………………………………

Số tài khoản:………………………………… …. Tại ngân hàng:……………

Chi nhánh: ………………………………………………………………

BÊN TRẠM Y TẾ  (Sau đây gọi là bên B):

Tên đơn vị: ……………………………………………………………………..

Đại diện: ………………………………………………………………..Chức vụ: .…………….

Căn cứ đại diện: …………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………..

Số tài khoản: ……………………………………..Tại ngân hàng: ……………….

Chi nhánh:……………………………………………………………………..

Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng trách nhiệm giữa Trạm y tế và Trường học về công tác Y tế học đường năm học 20… – 20…. với những điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A cùng với bên B phối hợp theo dõi và triển khai công tác y tế học đường tại trường Mầm Non …………… có địa chỉ tại …………………….. trong năm học 20… – 20….. Mỗi bên phải đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của mình đã quy định tại Hợp đồng này.

Điều 2: Thời hạn và địa điểm thực hiện

– Bắt đầu thực hiện từ ngày …. tháng … năm ….. tới hết ngày …. tháng ….năm……

– Địa điểm thực hiện: Trường Mầm Non ……………………… , địa chỉ: ……………………

 Điều 3: Trách nhiệm chung của các bên

1. Phối hợp quản lý và chăm sóc sức khoẻ trong nhà trường, tố chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khoẻ cho học sinh 2 lần/năm vào đầu năm và cuối năm học;

2. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh, phối hợp với nhà trường vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

3. Phối hợp tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường,

 – Phòng chống các dịch bệnh, bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS.

 – Phòng các bệnh xã hội và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học.

4. Phối hợp triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác, xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

5. Phối hợp trong công tác: Sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định.

6. Phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan chuyên môn ngành cấp trên.

Điều 4: Trách nhiệm mỗi bên

4.1. Trách nhiệm bên A

– Cử  đồng chí: ………………… Chức vụ:………………  phụ trách công tác Y tế học đường trong năm học 20… -20… Xây dựng Kế hoạch Y tế học đường của đơn vị mình.

– Quản lý và lưu trữ toàn bộ hồ sơ theo dõi sức khoẻ của học sinh trong trường.

– Thông báo và di chuyển bệnh nhân nhanh nhất có thể tới Trạm y tế để được xử lý kịp thời khi cần thiết.

– Tổ chức thực hiện công tác Y tế học đường theo đúng Quyết đinh số 73/2007/QĐ – BGDĐT.

– Triên khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn về công tác Y tế học đường của cấp trên

– Thực hiện nghiêm túc chế độ hỗ trợ cho nhân viên phụ trách công tác Y tế học đường của nhà trường và của Trạm y tế xã, phường theo thông tư 14/2007/TT- BTC ngày 8/3/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học.

– Thành lập ban sức khoẻ nhà trường để xây dựng kế hoạch và tổ chức triến khai công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục sức khoẻ cho học sinh theo từng năm học.

– Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất: Phòng y tế, tủ thuốc và các trang thiết bị y tế theo quy định.

4.2. Trách nhiệm bên B

– Cử đồng chí: …………………….. Chức vụ: ……………. thuộc Trạm y tế…………. tham gia theo dõi, quản lý công tác Y tế học đường trong năm học 20… – 20… đối với trường Mầm Non ……………

– Hướng dẫn trường học mua các loại thuốc và trang thiết bị được sử dụng trong trường học.

– Sơ cứu, cấp cứu ban đầu tại Trạm y tế khi nhà trường chuyển bệnh nhân đến.

– Tuân thủ nghiêm các quy định, nội quy của nhà trường trong quá trình thực hiện công việc tại trường học.

– Có trách nhiệm sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý để thực hiện các nội dung phối hợp theo đúng Điều 3 Hợp đồng này.

Điều 5: Trách nhiệm trong việc thực hiện hợp đồng

– Hai bên thức hiện nghiêm túc các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế giữa ngành GD&ĐT và ngành y tế đã cam kết.

– Nếu bên nào thực hiện không đúng theo hợp đồng, không đúng với thoả thuận thì bên vi phạm phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý ngành cấp trên và UBND ……………………

Điều 6: Hình thức hợp đồng

Hợp đồng này là Hợp đồng phụ đi  kèm với Hợp đồng chính là Hợp đồng giữa Trạm y tế và Trường học được ký kết vào ngày …/…/… giữa hai bên …………………………….

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi Hợp đồng chính chấm dứt. Các bên sẽ hoàn thành đầy đủ trách nhiệm của mình tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng này.

Điều 8: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng được thành lập 02 bản có giá trị pháp lý như nhau mỗi bên giữ 01 bản

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

Ký tên A                                                                                 Ký tên B

Ký và ghi rõ họ tên                                                                    Ký và ghi rõ họ tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng thuê nhân viên y tế trường học
 • Hợp đồng mua bán thuốc đông y
 • Hợp đồng mua bán thuốc/dược phẩm
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh thuốc
 • Hợp đồng chuyển nhượng nhà thuốc
 • Hợp đồng y tế học đường
 • Hợp đồng giữa Trạm y tế và Trường mầm non