Menu Đóng

Hợp đồng trông giữ trẻ

Mời bạn đọc tham khảo hợp đồng trông giữ trẻ sau đây

Tổng quát hợp đồng trông giữ trẻ

Hợp đồng trông giữ trẻ là một hợp đồng thuê lao động. Theo đó một bên thuê bên kia để thực hiện công việc trông giữ trẻ.

Mẫu hợp đồng trông giữ trẻ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

……………, ngày ….. tháng…. năm …….

HỢP ĐỒNG TRÔNG GIỮ TRẺ

Số: …../HĐTGT

      – Căn cứ: Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13;

       – Căn cứ: Bộ luật lao động 45/2019/QH14;

           – Căn cứ: Luật bảo hiểm xã hội  58/2014/QH13;

            – Căn cứ: Thỏa thuận của các bên.

Hôm nay, ngày …. tháng … năm ……, tại địa chỉ……………………………………………, chúng tôi bao gồm:

BÊN A ( BÊN THUÊ):…………………………………………………………..

Ông/ bà …………………………………………………………………………….

CMTND/CCCD:……………………Nơi cấp:……………Ngày cấp:……………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Email:………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………..

BÊN B ( BÊN ĐƯỢC THUÊ):

Ông/ bà …………………………………………………………………………….

CMTND/CCCD:……………………Nơi cấp:……………Ngày cấp:……………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Email:………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng số …../HĐTGT với những nội dung sau đây:

Điều 1: Nội dung của hợp đồng

Bên A đồng ý thuê bên B làm người trông giữ trẻ cho bên A, cụ thể, bên B trông giữ 2 cháu

1. Họ tên: ………………….

Tuổi:………

Giới tính: Nam/Nữ

2. Họ tên: ………………….

Tuổi:………

Giới tính: Nam/Nữ

là 2 con của bên A trong thời gian 03 tháng, tức tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2020.

Điều 2: Mô tả trách nhiệm công việc

– Trông giữ và chơi với trẻ

– Đảm bảo việc ăn uống của trẻ theo bữa với lịch yêu cầu

– Làm vệ sinh cá nhân cho trẻ

– Xử lý những vấn đề phát sinh của trẻ

-……………………………………

– Các công việc khác do bên A yêu cầu

Điều 3: Chế độ làm việc

1. Thời gian bắt đầu làm việc: Từ ngày …. Tháng… năm đến hết ngày…. tháng…. năm….

2. Thời gian làm việc trong tuần: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

3. Thời gian làm việc trong ngày:  7h30 đến 17h00

4. Thời gian làm việc thêm: Do bên A yêu cầu

5. Nghỉ lễ, tết: Bên B không phải làm việc vào những ngày lễ tết theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Nghỉ phép: Bên B có thể nghỉ phép tổng cộng 12 ngày/ năm, tối đa 4 ngày/tháng . Bên B vẫn nhận lương vào những ngày nghỉ phép này. Trong trường hợp Bên B nghỉ quá số ngày nghỉ được phé, bên A sẽ khấu trừ số tiền của những ngày nghỉ vượt quá vào tiền lương hàng tháng của bên B.

7. Trường hợp nghỉ do ốm đau, bệnh, nếu số ngày nghỉ của Bên B kéo dài  đến 07 ngày, bên B phải thông báo kịp thời cho bên A.

Điều 4: Lợi ích bên B được hưởng

– Được sử dụng nơi ở, trang thiết bị của nhà ở khi thực hiện công việc ( cụ thể được quy định tại phụ lục 1 đi kèm với hợp đồng này)

– Ăn trưa

– Phòng riêng sử dụng để nghỉ ngơi, sinh hoạt cá nhân

– Được sử dụng 02 xe máy của bên A  khi thực hiện công việc

– Tiền lương và phụ cấp ( Quy định tại điều 4 của hợp đồng này)

-…………………………..

Điều 5: Tiền lương và các chi phí khi thực hiện công việc 

1. Các chi phí dùng để phục vụ cho việc thực hiện công việc của bên B sẽ do bên A chi trả. Bên B có nghĩa vụ thông báo ngay lập tức về các chi phí này cho bên A và kèm theo các hóa đơn nếu có.

2.Lương cơ bản:  ……………. đồng/tháng.

Tiền lương đã bao gồm tiền ăn trưa

3. Lương phụ cấp:

            – Xăng xe: ………… đồng/tháng

            -…………………………

4. Lương làm thêm giờ: được tính theo đơn giá tiền lương.

5. Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt Việt Nam đồng.

6. Kỳ hạn trả lương

6.1. Kỳ hạn trả lương: Tiền lương được trả mỗi tháng một lần. Tiền lương được bên A trả  trực tiếp, đẩy đủ và đúng thời hạn cho bên B căn cứ vào thời gian làm việc thực tế của người lao động trong tháng đó. Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà công ty đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn thì không được trả chậm quá 01 tháng.

6.2.Thời điểm trả lương: Ngày 10 hàng tháng. Trường hợp thời điểm trả lương trùng ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì được trả vào ngày làm việc tiếp theo.

Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ của bên A

1. Nghĩa vụ

– Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết  ưđể người lao động đạt hiệu quả công việc cao. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo Hợp đồng đã ký.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng lao động

-………………………………………..

2. Quyền hạn

–  Quản lý, điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng

– Có quyền chuyển tạm thời lao động, ngừng việc, thay đổi, tạm thời chấm dứt Hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo nội quy của Công ty trong thời gian hợp đồng còn giá trị.

–  Tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng quy định của Pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

– Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm Pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này

-……………………………………..

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền lợi của Bên B

1. Nghĩa vụ

– Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo thoả thuận tại Hợp Đồng này và theo quy định của Luật Lao động

– Tuân thủ các quy định về an toàn cơ sở, an toàn lao động, an toàn và vệ sinh thực phẩm

-……………………………………..

2. Quyền lợi

– Được cung cấp các phương tiện, trang bị cần thiết để bên B có thể thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất

– Được thanh toán lương và các khoản thưởng theo thoả thuận tại Hợp Đồng này.

– Có quyền tạm hoãn, hủy bỏ hợp đồng nếu xảy ra thiệt hại hoặc theo quy định của pháp luật.

– Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu xảy ra vi phạm Pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

-…………………………………………………

Điều 8: Bảo hiểm

Việc đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, Hai bên sẽ thực hiện đúng các quy định của Pháp luật hiện hành, cụ thể:

1. Công ty sẽ phải trích một khoản tiền bằng 18% tiền lương chính của Bên B để đóng các loại bảo hiểm cho bên B, cụ thể: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Bên B phải trích một khoản tiền tương đương với 8% tiền lương của mình để đóng các loại bảo hiểm.

Điều 9: Chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng có thể chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

– Theo thoả thuận của hai Bên;

– Do bất khả kháng;

– Sau khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của Hợp đồng;

– Theo quy định của pháp luật.

2. Một Bên được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng phải thông báo cho Bên còn lại trước ba mươi ngày. Nếu việc chấm dứt Hợp đồng của một Bên không do lỗi của Bên còn lại và hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng gây tổn thất, thiệt hại cho Bên còn lại thì Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

3. Trường hợp một Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên còn lại thì Bên còn lại phải bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

4. Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng trước hạn vì bất cứ lý do gì, hai Bên có nghĩa vụ tiến hành thanh lý hợp đồng bằng việc lập Biên bản thanh lý để xác nhận chấm dứt mọi quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại Hợp đồng này.

5. Bất kể Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp nào, Bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các chi phí  Bên A đến thời điểm Hợp đồng chấm dứt.

6. Các khoản phạt và bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ thanh toán của bất kỳ Bên nào đối với Bên còn lại phải được thực hiện trong vòng ……. ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng

Điều 10:  Sự kiện khách quan và bất khả kháng

1. Hợp đồng có thể bị tạm dừng thực hiện hoặc chấm dứt hiệu lực trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng. Hai bên tiến hành thỏa thuận trong vòng 01 tháng kể từ ngày được biết về sự kiện xảy ra về việc tạm ngưng hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng.

2. Hai bên thỏa thuân về các điều khoản sau trong thỏa thuận tạm ngưng hợp đồng

– Thời gian tạm ngưng hợp đồng,

– Áp dụng các biện pháp khẩn cấp để giảm thiểu tổn thất

– Trách nhiệm của các bên để khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra

-…

Thỏa thuận về việc tạm ngừng hợp đồng phải được lập thành văn bản và có sự xác nhận của hai bên

3. Hai bên có thể thống nhất chấm dứt hợp đồng trong trường hợp không thể khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra.

4. Một sự kiện được coi là bất khả kháng theo điều này quy định phải đáp ứng 03 điều kiện sau:

– Sự kiện xảy ra một cách khách quan nằm ngoài phạm vi kiểm soát của bên vi phạm hợp đồng;

– Hậu quả của sự kiện không thể lường trước được tại thời điểm giao kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng cho đến trước thời điểm xảy ra hành vi vi phạm;

– Hậu quả của sự kiện đó không thể khắc phục được mặc dù áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Điều 11: Sa thải

Công ty có quyền sa thải Bên B trong các trường hợp sau:

1Bên B có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của bên A;

2. Bên B tự ý bỏ việc ….. ngày cộng dồn trong một tháng hoặc….. ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng.

Điều 12: Sửa đổi

Mọi sửa đổi, bổ sung liên quan đến Hợp Đồng này đều phải được lập bằng văn bản dựa trên sự thỏa thuận và được ký bởi Công ty và Bên B.

Điều 13: Hiệu lực hợp đồng

1.Thời hạn của Hợp đồng này là…… năm, có hiệu lực từ ngày ….. tháng …..năm ….. đến ngày…. tháng …. năm …… Sau thời hạn trên các bên có thể kí tiếp Hợp đồng này.  Công ty sẽ thông báo cho Bên B về việc gia hạn Hợp đồng trước ba tháng trước khi Hợp đồng này kết thúc, theo đó, nếu chấp thuận Bên B sẽ có xác nhận phản hồi lên văn bản thông báo đó;

2.Trường hợp có bất kỳ điều khoản, điều kiện nào của Hợp Đồng này không thể thực thi hoặc bị vô hiệu do thoả thuận trái với quy định của pháp luật thì các điều khoản, điều kiện còn lại của Hợp Đồng vẫn được đảm bảo thi hành.

Điều 14: Luật áp dụng và cơ quan tài phán

1. Hợp đồng này được xác lập và thi hành theo pháp luật của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

2. Những vấn đề khác liên quan đến Bên Bnhưng không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo các nội quy, chính sách của Công ty

3. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giải quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng. Trường hợp thương lượng bất thành, một trong hai bên có quyền khởi kiện ra toà án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết.

Điều 15: Điều khoản cuối cùng

1. Hợp đồng Lao động này được kí kết tại …………………………………………………., vào ngày ….. tháng …..năm …… 

2. Hợp đồng được lập  thành …… bản, có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …. tháng …. năm ……. Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

………………., ngày …. tháng …. năm …….

                        Bên A                                                                     Bên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Hợp đồng thuê nhân viên phục vụ tại trường
  • Hợp đồng thuê nhân viên phục vụ
  • Hợp đồng thuê bảo vệ
  • Hợp đồng thuê giáo viên tiểu học
  • Mẫu hợp đồng thuê nhân viên nấu ăn
  • Hợp đồng dịch vụ trang trí

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191