HỢP ĐỒNG TƯ VẤN DINH DƯỠNG CHO HỌC SINH

1. Phân loại hợp đồng:

– Hợp đồng dịch vụ

– Một bên cung cấp dịch vụ tư vấn

– Mội bên sử dụng dịch vụ đó và có trả phí.

2. Nội dung hợp đồng:

– Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa 2 bên về cách thức cung cấp dịch vụ tư vấn về dinh dưỡng cho bên cần tư vấn

+ Cần tư vấn các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng: chế độ ăn uống cần thiết cho học sinh độ tuổi …… đến ……..

– Sự thỏa thuận giữa 2 bên về cung cấp dịch vụ trong đó một bên sử dụng dịch vụ và có nghĩa vụ thanh toán khoản phí đó

– Yêu cầu đối với người tư vấn dinh dưỡng

– Thời hạn của hợp đồng

– Quyền và nghĩa vụ của các bên

3. Căn cứ pháp lý:

– Căn cứ vào BLDS 2015

– Căn cứ vào luật thương mại 2017.

– Căn cứ vào quy định của trường học về vấn đề chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh trường…………………..

– Căn cứ vào sự thỏa thuận giữa 2 bên.

4. Dạng hợp đồng:

– Hợp đồng có mẫu: Do bên A-trường tiểu học X cung cấp

– Hợp đồng không cần công chứng, có thể công chứng nếu muốn.

5. Nội dung hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

***********

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN DINH DƯỠNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Số …/….: HĐTVDDCHS

1. Căn cứ pháp lí

– Căn cứ vào BLDS 2015

– Căn cứ vào luật thương mại 2017.

2. Căn cứ theo quy định của trường tiểu học X

– Căn cứ vào quy định của trường học về vấn đề chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh trường…………………..

3. Căn cứ vào sự thỏa thuận giữa 2 bên

Hôm nay, ……..ngày…….tháng……..năm 20……….. Chúng tôi gồm:

BÊN CẦN TƯ VẤN DINH DƯỠNG (gọi tắt là bên A): Trường tiểu học X

Địa chỉ cơ sở cần tư vấn:

Mã Fax:………..

Đại diện pháp lí: Ông/bà…………..theo giấy ủy quyền số…../………../GUQ-…….

Chức vụ: Hiệu trưởng trường tiểu học X nhiệm kì từ………….đến………

Số CMT:

BÊN TƯ VẤN DINH DƯỠNG (gọi tắt là bên B): Anh/chị …………….

Địa chỉ thường trú:

Nơi công tác (nếu có)

Số CMT:

Cấp ngày: …./……../……………

Nơi cấp:………………….

Số điện thoại: ………………………………

Hợp đồng này là sự thỏa thuận giữa hai bên bằng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

– Bên A thuê bên B tư vấn vấn về về chăm sóc dinh dưỡng cho các học sinh của trường tiểu học X. Bên B thực hiện các quyền hạn của mình tại trường tiểu học X…………….. các vấn đề liên quan đến chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh.

– Bên B cam kết khi chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh thì chất lượng dinh dưỡng của học sinh sẽ đạt được …..% trong ……………tháng.

– Bên A sau khi được bên B hướng dẫn, tư vấn về chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh phải thực hiện thanh toán chi phí phù hợp với công sức bên B bỏ ra và hai bên đã thỏa thuận tại điều 3 hợp đồng này.

– Bên A yêu cầu bên B phải có kinh nghiệm, bằng cấp được cở sở uy tín cấp về vấn đề chăm sóc sức khỏe-sinh dưỡng.

– Hợp đồng này là sự thỏa thuận giữa 2 bên có thời hạn trong …… năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (tính theo ngày).

Điều 2: Thực hiện hợp đồng:

2.1 Cách thức thực hiện:

– Bên B thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng phối hợp cùng các nhân lực y tế của trường tiểu học X đưa ra kế hoạch dinh dưỡng cho học sinh 5 khối ( từ lớp 1 đến lớp 5).

– Kế hoạch dinh dưỡng có giá trị sử dụng trong ít nhất ……tháng và sau khi hết giá trị thì bên B tiến hành soạn lại kế hoạch mới sao cho phù hợp với tình hình thực tế của trường tiểu học X và xã hội.

– Trong quá trình thực hiện kế hoạch đề ra liên quan đến vấn đề chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh trường tiểu học X nếu có vấn đề phát sinh hai bên cùng phối hợp để giải quyết vấn đề.

– Các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng cho học sinh trường tiểu học X bên B trong quyền hạn cho phép của mình phải thực hiện công tác hướng dẫn, tư vấn, giám sát cho nhân lực trong trường và học sinh của các khối tiểu học.

– Thường xuyên tổ chức kiểm tra tình trạng dinh dưỡng cho học sinh các khối từ khối 1 đến 5. Tần suất và thời gian kiểm tra dinh dưỡng sẽ được vạch rõ ở kế hoạch hàng quý.

– Kế hoạch dinh dưỡng được thông qua bởi hội đồng nhà trường và phải phù hợp với tình hình thực tế tại trường tiểu học X

2.2 Yêu cầu của trường học về nhân viên tư vấn:

– Bên B phải có bằng Cao đẳng trở lên chuyên ngành dinh dưỡng được cở sở uy tín cấp.

– Bên B sau khi tốt nghiệp đã có kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở khác:

+ Nơi làm việc:

+ Địa chỉ:

+ Mã số thuế:

+ Chức vụ công tác

+ Các công việc đã làm tại thời điểm đương nhiệm:…………….

2.3 Chế độ làm việc:

– Bên B được nhà trường cung cấp toàn bộ cơ sở vật chất để thực hiện công tác chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh.

– Bên B được giám sát các phòng ban liên quan về dinh dưỡng đó là: …………………………

Điều 3: Thanh toán:

3.1 Cách thức thanh toán:

– Bên A thực hiện thanh toán cho bên B …….tháng/1 lần khi bên B đưa ra kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng trước hội đồng nhà trường X và được thông qua.

– Mỗi lần thanh tiến bên A sẽ thanh toán cho bên B số tiền là ………………vnđ (vnđ là việt nam đồng-đơn vị tiền tệ của Việt Nam)

– Bên A sẽ thanh toán cho bên B theo …….. tháng/1 lần/…………………vnđ (vnđ là việt nam đồng-đơn vị tiền tệ của Việt Nam) cho đến khi hết hạn hợp đồng và 2 bên không ký tiếp.

3.2. Hình thức thanh toán:

– Bên B nhận số tiền ……………………/1 lần tại phòng………………………..do anh/chị:………………………………giữ chức vụ: ………………….tại trường tiểu học X chi ra.

– Trong trường hợp bên B muốn thanh toán qua ngân hàng thì bên B cung cấp:

STK:

Tên chủ TK:

Chi nhánh ngân hàng:

* Lưu ý: Mọi thắc mắc về thanh toán bên B liên hệ:

+ Phòng kế toán, nhân sự của trường tiểu học X: Phòng số……

+ Nhân viên chịu trách nhiệm: Anh/chị……….

+ Chức vụ:…………….

+ Sđt:…………….

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ các bên

4.1 Bên A

– Quyền

+ Bên A có quyền yêu cầu bên B thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng này.

+ Bên A có quyền yêu cầu kế hoạch thực hiện chăm sóc dinh dưỡng từ bên B

+ Bên A có quyền yêu cầu bên B thực hiện giám sát, hướng dẫn, tư vấn cho các nhân lực y tế tại trường tiểu học X, nhân lực dinh dưỡng tại trường tiểu học X, các học sinh của trường tiểu học X và các phụ huynh học sinh của trường tiểu học X.

+ Bên A có quyền yêu cầu bên B cung cấp các chứng tờ liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của bên B do cở sở uy tín công nhận.

+ Bên A có quyền đòi bồi thường nếu phát hiện vi phạm hợp đồng từ bên B.

+ Bên A có quyền báo cáo với cơ quan có thẩm quyền nếu phát hiện bên B vi phạm pháp luật về các vấn đề liên quan trực tiếp tới 2 bên.

– Nghĩa vụ

+ Bên A có nghĩa vụ thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng này.

+ Bên A có nghĩa vụ cung cấp các cơ sở vật chất cần thiết để bên B thực hiện công tác thuận lợi, đồng bộ.

+ Bên A có nghĩa vụ thực hiện hoạt động giám sát cách thức bên B thực hiện để đảm bảo đúng quy trình, không vi phạm hợp đồng, không vi phạm thuần phong mỹ tục, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.

+ Bên A có nghĩa vụ làm theo các yêu cầu của bên B về các vấn đề chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh trường tiểu học X như là phối hợp cùng bên B về dinh dưỡng các bữa ăn tại trường, trao đổi với phụ huynh học sinh về dinh dưỡng của từng cá nhân.

+ Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho bên B theo đúng quy định tại điều 3 của hợp đồng này.

4.2 Bên B

– Quyền:

+ Bên A có quyền yêu cầu bên B thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng này.

+ Bên B có quyền yêu cầu bên A thanh toán theo đúng quy định tại điều 3 hợp đồng này.

+ Bên B có quyền yêu cầu bên A cung cấp cơ sở vật chất để bên B thực hiện công tác chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh tại trường tiểu học X

+ Bên B có quyền yêu cầu sự phối hợp đồng bộ từ các nhân lực tại trường.

+ Bên B có quyền giám sát, kiểm tra các hoạt động về chăm sóc dinh dưỡng tại trường tiểu học X

+ Bên B có quyền đòi bồi thường nếu phát hiện vi phạm hợp đồng từ bên A.

+ Bên B có quyền báo cáo với cơ quan có thẩm quyền nếu phát hiện bên A vi phạm pháp luật về các vấn đề liên quan trực tiếp tới 2 bên.

– Nghĩa vụ:

+ Bên B có nghĩa vụ phải đề ra kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh trường tiểu học X như đã thỏa thuận ở điều 2 hợp đồng này.

+ Bên B có nghĩa vụ hoàn thành đúng trách nhiệm, đúng thẩm quyền đã được trường tiểu học X giao khi ký kết hợp đồng này.

+ Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng cam kết của mình với trường tiểu học C

+ Bên B có nghĩa vụ

Điều 5: Vi phạm hợp đồng

  Khi một trong 2 bên không thực hiện theo đúng điều khoản của hợp đồng thì một trong 2 bên vi phạm hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại như sau:

– Bên B thể đạt được cam kết là đưa chất lượng dinh dưỡng của học sinh trường tiểu học X  từ ….% lên ………% trong thời gian …………tháng thì trường tiểu học X sẽ không phải thanh toán bất cứ khoản phí nào cho bên B.

– Trong thời gian bên B hợp tác với trường nếu xảy ra tình huống phát sinh liên quan vấn đề chăm sóc dinh dưỡng mà bên B không thực hiện đúng trách nhiệm đã được trường tiểu học X giao thì bên B sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trực tiếp đến các cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm bồi thường trước nhà trường X.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng:

– Hợp đồng chấm dứt khi:

+ Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng khi chưa hết thời hạn hợp đồng mà không thông báo trước cho bên B, bên A sẽ phải chịu bồi thường thiệt hại số tiền bằng …….% giá trị hợp đồng này (tiền sử dụng ở đấy là vnđ – Việt Nam đồng – đơn vị tiền tệ của Việt Nam).

+ Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng khi chưa hết thời hạn hợp đồng và đã thông báo trước cho bên B, bên A sẽ phải chịu bồi thường thiệt hại số tiền bằng …….% giá trị hợp đồng này (tiền sử dụng ở đấy là vnđ – Việt Nam đồng – đơn vị tiền tệ của Việt Nam).

+ Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng khi chưa hết thời hạn hợp đồng mà không thông báo trước cho bên A, bên B sẽ phải chịu bồi thường thiệt hại số tiền bằng …….% giá trị hợp đồng này (tiền sử dụng ở đấy là vnđ – Việt Nam đồng – đơn vị tiền tệ của Việt Nam).

+ Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng khi chưa hết thời hạn hợp đồng và đã thông báo trước cho bên A, bên B sẽ phải chịu bồi thường thiệt hại số tiền bằng …….% giá trị hợp đồng này (tiền sử dụng ở đấy là vnđ – Việt Nam đồng – đơn vị tiền tệ của Việt Nam).

+ Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trong trường hợp khi không còn nhu cầu hợp tác. Hai bên có thể tự thỏa thuận với nhau để thanh lí hợp đồng này.

+ Bên A vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng trực tiếp tới hợp đồng này thì hợp đồng chấm dứt và bên A phải bồi thường cho bên B số tiền bằng …….% giá trị hợp đồng này (tiền sử dụng ở đấy là vnđ – Việt Nam đồng – đơn vị tiền tệ của Việt Nam).

+ Bên B vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng trực tiếp tới hợp đồng này thì hợp đồng chấm dứt và bên B phải bồi thường cho bên A số tiền bằng …….% giá trị hợp đồng này và vẫn phải chuyển giao đầy đủ công nghệ cho bên A (tiền sử dụng ở đấy là vnđ – Việt Nam đồng – đơn vị tiền tệ của Việt Nam).

Điều 7: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày …./…../…………..

– Mỗi bên giữ 01 bản hợp đồng này và có giá trị pháp lý ngang nhau.

         BÊN A                                                                          BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)