Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại được dùng chủ yếu dành cho các cơ sở đặc thù như bệnh viện, cơ sở nghiên cứu hóa chất, các doanh nghiệp sản xuất mà phụ gia hoặc chất thải qua quá trình sản xuất có độc tính cao. Trong mọi trường hợp, việc những chất thải này là không thể phân hủy ngoài tự nhiên, mặt khác còn gây nguy hiểm cho con người và động thực vật xung quanh.

Định nghĩa Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại

Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại là hợp đồng giữa 1 bên là cá nhân có nhu cầu được xử lý lượng chất thải nguy hiểm và 1 bên là đơn vị được cấp phép hoạt động có khả năng xử lý những chất thải có nguy hiểm cho hệ thống sinh học tự nhiên.

Mẫu Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Số: …/HĐXLCTNH

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ luật thương mại năm 2005;
 • Căn cứ các văn bản khác có liên quan.

Hôm nay, vào hồi …h …, tại ………………. Hợp đồng này được kí kết bởi các bên, bao gồm:

Bên A

 • Nếu là cá nhân

Tên cá nhân: ……………….

CMND số: …………… Nơi cấp: ………. Ngày cấp: ………

Hộ khẩu thường trú: ………………….

Nơi ở hiện tại: ………………..

Điện thoại: …………………….. E- mail: …………………….

Mã số thuế: ………………………

Đại diện được ủy quyền: ………………………. Chức vụ: …………………

Văn bản ủy quyền (nếu có): ……………………..

 • Nếu là pháp nhân

Tên pháp nhân: ……………………

Trụ sở chính: …………………………

Điện thoại: ………………………. Fax: …………………. E – mail: ……………..

Mã số thuế: ……………………….

Đại diện được ủy quyền: ……………………….. Chức vụ: ………………

Văn bản ủy quyền (nếu có): …………………..

Giấy đăng ký kinh doanh số: …………………… Đăng ký tại: …………. Ngày: ………..

Bên B (tương tự)

(Nếu chủ thể có yếu tố nước ngoài thì thêm các thông tin như số hộ chiếu, quốc tịch … Trường hợp có nhiều chủ thể cùng tham gia trong hợp đồng thì các bên ghi rõ, đầy đủ các thông tin như trên).

Các bên thỏa thuận đồng ý với nhau một số nội dung sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Đối tượng của hợp đồng là dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. Trong đó Bên A sử dụng dịch vụ sử lý chất thại nguy hại do Bên B cung cấp đồng thời thanh toán cho Bên B một khoản tiền tương ứng.

ĐIỀU 2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 1. Các bên thỏa thuận với nhau về thời gian, địa điểm mà Bên A giao chất thải nguy hại cho Bên B là ngày …/ …/ …, tại ……………………và thời gian, địa điểm Bên B tiếp nhận chất thải nguy hại do Bên A giao là ngày …/ …/ …, tại ………………………

(Nếu hai thời điểm trùng nhau thì chỉ cần viết một mốc thời gian, địa điểm và việc giao nhận phải có chứng từ giao nhận)

 • Các bên thỏa thuận với nhau về phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại mà các Bên sẽ sử dụng để thực hiện việc chuyển giao chất thải nguy hại là …………………… (Số lượng phương tiện, loại phương tiện, người vận chuyển)
 • Các bên thỏa thuận với nhau về thời gian, địa điểm Bên B thực hiện việc xử lý chất thải nguy hại. Việc xử lý chất thải nguy hại sẽ được thực hiện theo đợt, thời gian, địa điểm từng đợt cụ thể như sau:

Đợt 1 từ ngày …/ …/ … đến ngày …/ …/ …, tại …………………………….

Đợt 2 từ ngày …/ …/ … đến ngày …/ …/ …, tại ………………………….

…..

 • Các bên thỏa thuận với nhau về yêu cầu xử lý chất thải nguy hại phải đúng quy trình, quy định và không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
 • Các bên thỏa thuận với nhau về người thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động xử lý chất thải nguy hại do Bên B thực hiện.

ĐIỀU 3. THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

 1. Sau khi Bên A nghiệm thu kết quả, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo mỗi đợt thực hiện xử lý chất thải nguy hại, cụ thể:

Đợt 1 giá …………

Đợt 2 giá ………

Trường hợp khối lượng chất thải nguy hại thực tế mà Bên A giao cho Bên B lớn hơn so với khối lượng mà hai Bên ghi trong chứng từ giao nhận thì Bên A sẽ thanh toán cho Bên B thêm phần chi phí phát sinh.

 • Thời gian, địa điểm mà Bên A thanh toán chi phí cho Bên B là ngày …/ … /… và tại ……………………………..
 • Hình thức thanh toán theo mỗi đợt sẽ được thực hiện theo hình thức thanh toán …………………… (trực hiếp hoặc gián tiếp)

Đồng tiền thanh toán là ……………………

Người nhận thanh toán ……………………

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Bên A

 • Bên A có trách nhiệm giao đúng loại chất thải nguy hại được ghi rõ trong hợp đồng cho Bên B và các chứng từ có liên quan.
 • Bên A có trách nhiện thanh toán toàn bộ chi phí cho Bên B sau khi nghiệm thu kết quả và các chí phí phát sinh trong quá trình Bên B thực hiện xử lý chất thải nguy hại.

Bên B

 • Bên B có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hành nghề xử lý chất thải nguy hại.
 • Bên B có trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển, phân loại, bảo quản, lữu trữ chất thải nguy hại sau khi Bên A giao.
 • Bên B có trách nhiệm thực hiện xử lý chất thải nguy hại đúng quy trình, kỹ thuật.
 • Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A các trường hợp phát sinh một cách chính xác nhất.

ĐIỀU 5. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Nếu phát sinh tranh chấp, hai bên cùng giải quyết bằng cách hòa giải, thương lượng.
 • Trường hợp các bên thương lượng giải quyết mà không được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài quốc tế để giải quyết. (ghi rõ tên và địa chỉ tòa án hoặc trọng tài giải quyết tranh chấp).

ĐIỀU 6. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 • Nếu một trong hai bên thực hiên không đúng các điều khoản được quy định rõ trong hợp đồng thì sẽ phải chịu phạt ….% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên thực hiện không đúng các điều khoản được quy định rõ trong hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên còn lại, bên thứ ba mà không phải trường hợp sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết thì sẽ phải chịu bồi thường cho bên còn lại …% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng dẫn tới hợp đồng không thể thực hiện được thì sẽ phại chịu phạt …% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải do lỗi của bên còn lại thì sẽ phải chịu phạt …% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 7. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên kí kết hợp đồng, hợp đồng được lập thành 04 bản mỗi bên giữ 02 bản, các bản đều có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

 • Đơn đề nghị xử lý dự án gây ô nhiễm
 • Đánh giá tác động của quy định pháp luật về Ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường tới hoạt động quản lý và bảo vệ môi trường (Lý luận và quy định pháp luật hiện hành)
 • Hàng xóm xả thải xuống ao thì xử lý thế nào?
 • Đe dọa không cho người khác xây dựng trên phần đất nhà mình xử lý như thế nào
 • Hợp đồng thuê xử lý rác thải
 • Hợp đồng ký gửi/xử lý rác thải y tế
 • Hợp đồng xây dựng đầy đủ chi tiết 2020