Kế hoạch giám sát là việc cơ quan,tổ chức, cá nhân xây dựng chi tiết nội dung, kế hoạch công việc cần thực hiện trong thời gian sắp tới cụ thể là việc giám sát đến một đối tượng nào đó nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch giám sát cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu bản Kế hoạch giám sát


CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Số:….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày… tháng…. năm….

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT

(V/v………)

Căn cứ……………………………………………………………………………………….;

Cơ quan….. xây dựng kế hoạch giám sát đối với …….như sau:

I.Thành phần trong kế hoạch giám sát:

1.Đơn vị giám sát gồm:

– ……………………………………….

– ……………………………………….

2.Đơn vị nằm trong kế hoạch giám sát:

– ……………………………………….

– ……………………………………….

3.Thành phần khác ( Nếu có):

……………………………………………………………………………………….

II. Thời gian, địa điểm thực hiện kế hoạch

Thời gian bắt đầu vào lúc…h, ngày…tháng….năm….

Tại…………………………………………………….

III. Đánh giá sơ bộ tình hình thực tế

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

IV.Mục tiêu, yêu cầu

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

V. Nội dung giám sát

1.

2.

3.

VI.Tổ chức thực hiện

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Các thành phần trong kế hoạch giám sát có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan tiến hành thực hiện và thi hành đúng thời gian, địa điểm và nội dung như đã nêu trên.

Kế hoạch giám sát thay cho giấy mời./.

Nơi nhận:

 

– Lưu VT

CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: