Kế hoạch giảng dạy là việc xây dựng nội dung chi tiết về lịch trình và  phương hướng dạy học trong thời gian tới của mỗi giáo viên nhằm phục cho quá trình dạy học hoặc báo cáo theo quy định của Bộ môn, Nhà trường. Dưới đây là mẫu văn bản sơ bộ về Kế hoạch giảng dạy cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu văn bản Kế hoạch giảng dạy


TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH II

TRƯỞNG BỘ MÔN XÃ HỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày… tháng…. năm….

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THPT Thạch Thành II

Căn cứ theo kế hoạch và nhiệm vụ dạy học tại trường THPT Thạch Thành 2 năm học 2018 – 2019 yêu cầu mỗi bộ môn báo cáo kế hoạch giảng dạy qua từng kỳ học;

Căn cứ vào Nội dung cuộc họp nội bộ về Kế hoạch của Bộ môn xã hội;

Căn cứ vào chất lượng giảng dạy của kỳ học vừa qua;

Họ và tên:

Sinh ngày:

Đơn vị công tác:

Chức vụ: Trưởng bộ môn ………..

Thực hiện triển khai kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2018 – 2019 với các nội dung như sau:

I.Đánh giá sơ bộ chất lượng kỳ học vừa qua

1.Thuận lợi

……………………………

2. Khó khăn

– Về phía học sinh:

……………………………

 –  Về phía giáo viên:

……………………………

– Cơ sở vật chất

……………………………

3. Số liệu thống kê cụ thể:

……………………………

II. Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

1.Yêu cầu chung

– Kiến thức:

………………………

– Kỹ năng:

………………………

2.Kế hoạch chi tiết

………………………

3. Chỉ tiêu đặt ra

………………………

III. Đề xuất

………………………

Trên đây là toàn bộ kế hoạch giảng dạy của Bộ môn xã hội sau khi đã được bàn bạc, thống nhất trong buổi họp nội bộ ngày…/…/….. Thay mặt, Bộ môn lên kế hoạch giảng dạy chi tiết gửi đến Nhà trường xem xét xác nhận./.

TRƯỞNG BỘ MÔN XÃ HỘI

 

                HIỆU TRƯỞNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: