T4. Th12 6th, 2023

Kế hoạch giới thiệu sản phẩm là việc do chủ thể có trách nhiệm tiến hành xây dựng nội dung chi tiết về sản phẩm cần giới thiệu nhằm thực hiện mục đích nhất định hoặc theo yêu cầu của cấp trên. Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch giới thiệu sản phẩm cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Kế hoạch giới thiệu sản phẩm

CÔNG TY…………

PHÒNG KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày… tháng…. năm….

KẾ HOẠCH GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty……

Căn cứ vào kế hoạch bán hàng tại Công ty trong giai đoạn…………… ;

Căn cứ vào sản phẩm ….;

Họ và tên:

Chức vụ:

Công ty:………………………………………………………………….

Dựa vào tình hình cũng như ra mắt sản phẩm mới của Công ty…. thời gian tới. Sau khi thảo luận, thống nhất Phòng kinh doanh xây dựng kế hoạch giới thiếu sản phẩm với các nội dung sau:

1.Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm Số lượng Màu sắc Kích thước ……….
1,        
2,        
3,        

2. Đánh giá sản phẩm so với thị trường

– Ước tính chiếm …. %/ thị trường.

-……………………………………

3. Đối tượng sử dụng sản phẩm

– Đối với sản phẩm….

Tập trung giới thiệu chủ yếu tới các đối tượng từ độ tuổi…. –  … tuổi

………………………………………………………………………………….

– Đối với sản phẩm …….

Tập trung giới thiệu chủ yếu tới các đối tượng từ độ tuổi…. –  … tuổi

………………………………………………………………………………….

Ngoài ra, có thể tiếp cận tới các đối tượng ở độ tuổi ….. – ….. tuổi nhưng ít hơn.

4. Mục tiêu đặt ra

Tên sản phẩm Chiếm %  trên tổng số lượng Chiếm % trên thị trường ………..
1,      
2,      
3,      

5. Một số đề xuất

Để đảm bảo cho quá trình giới thiệu sản phẩm được diễn ra thuận lợi nhất có thể, phòng kinh doanh có một số đề xuất trình lãnh đạo xem xét, thông qua như sau:

6. Nội dung khác ( Nếu có)

……………………………………………………………………………………..

Trên đây là toàn bộ bản kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới của Công ty……. Do phòng kinh doanh xây dựng. Kính trình Ban giám đốc xem xét, xác nhận./.

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

BAN GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: