T6. Th12 1st, 2023

Mẫu Kê khai bảo hiểm xã hội

CƠ QUAN BHXH QUẬN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        ……………………………..                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI

[01]. Họ và tên:…………………………………………………….

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. / …………. / ………….

[03]. Giới tính:……………………………………………………..

[04]. Quốc tịch …………………………….. [05]. Dân tộc:………………………………………

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: …………………………

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: …………………………………..

[08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: …………….

Cấp tại:………………………………….. ngày……./……../……..

[09]. Số điện thoại liên hệ:…………………………………..

[10]. Số sổ BHXH:………………………………………………..

[11]. Mã BHXH:……………………………………………………

[12]. Mức tiền đóng: ……………………………………………

[13]. Phương thức đóng:……………………………………….

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

                                      ……., ngày……tháng……năm…..

                                    NGƯỜI KÊ KHAI

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: