Mẫu Kê khai chỉ tiêu kinh doanh

ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         ……………………………..                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

KÊ KHAI CHỈ TIÊU KINH DOANH

Thông tin chung về doanh nghiệp

Tên công ty:…………………………………………………………

1/ Loại hình doanh nghiệp:………………………………….

2/ Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm……………………

3/ Địa chỉ trụ trở chính:……………………………………….

4/ Điện thoại:……………. Fax:………………………………….

5/ Đại diện theo pháp luật:………………………………………… Chức vụ:……………………………

Thông tin về chỉ tiêu kinh doanh:

1/ Doanh thu:………………………………………………………

2/ Lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu:……..

…………………………………………………………………………….

3/ Nợ phải trả quá hạn:………………………………………..

…………………………………………………………………………….

4/ Chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về thuế và các khoản thu nộp ngân sách khác:…………

…………………………………………………………………………….

5/ Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích:………………………………………

…………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

                                       Người kê khai                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: