T6. Th12 1st, 2023

Mẫu Kê khai chuyển lỗ

CHI CỤC THUẾ QUẬN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 ……………………………..                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÊ KHAI CHUYỂN LỖ

[01] Kỳ tính thuế:  Từng lần phát sinh

Quý….Năm….

                                          Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

  [02] Lần đầu:   [03] Bổ sung lần thứ :    

[04] Người nộp thuế :………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế: ……………………………………………

[06] Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[09] Điện thoại: ………………… [10] Fax: ……………… [11] Email: ………………..

[12] Số tài khoản: ……………………… [13] tại Ngân hàng / KBNN:……………..

[14] Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính :……………………….

[15] Văn bản uỷ quyền: …………………………………

[16] Đại lý thuế (nếu có) :…………………………….

[17] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[18] Địa chỉ:…………………………………………………..

[19] Quận/huyện: ………………. [20] Tỉnh/Thành phố: ……………………………..

[21] Điện thoại: ………………… [22] Fax: ……………… [23] Email: ………………

[24] Hợp đồng đại lý thuế số :………………………………..ngày ……………………….. 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Năm phát sinh lỗ Số lỗ phát sinh Số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này Số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1          
2          
  Tổng cộng        

Số lỗ được chuyển:…………………………………………

(Ghi bằng chữ:……………………………………………… )

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THUẾ

                                               ……., ngày……tháng……năm……

          NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

            ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

           Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: