Menu Đóng

Kê khai cơ sở dữ liệu

Mẫu Kê khai cơ sở dữ liệu

PHÒNG GDĐT                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     TRƯỜNG……                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                  

PHIẾU KÊ KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU

TRƯỜNG:……………………………………………………….

 1. Tổng quát CSDL
 • Cơ sở dữ liệu về trường học
 1. Tên trường:…………………………………………….
 2. Mã trường:……………………………………………..
 3. Loại trường:…………………………………………..
 4. Hiệu trưởng:………………………………………..SĐT hiệu trưởng:……………………….
 5. Quận/Huyện:………………………………………..Phường/Xã:………………………………
 6. Điện thoại nhà trường:…………………………..
 7. Email:…………………………………………………Fax:………………………………………….
 8. Website:………………………………………………..
 • Cơ sở dữ liệu về lớp học
STT MÃ LỚP TÊN LỚP KHỐI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HỌC NGOẠI NGỮ…
           
           
 •  Cơ sở dữ liệu về đội ngũ (giáo viên, nhân viên và CBQLGD)
STT Giáo viên Chuyên ngành Chủ nhiệm lớp Số lớp dạy Số giờ dạy/ngày
           
           
 •  Cơ sở dữ liệu về học sinh (hồ sơ, kết quả của quá trình học tập – rèn luyện).
STT Họ và tên Lớp Mã sinh viên Học lực Hạnh kiểm Xếp loại
             
             

 Tôi cam đoan những thông tin trên  là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã trình bày./.

 

 

 

                                      ……., ngày……tháng……năm…..

 NGƯỜI KÊ KHAI/HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191