Menu Đóng

Kê khai phí bảo vệ môi trường

Mẫu Kê khai phí bảo vệ môi trường


CHI CỤC THUẾ QUẬN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           ……………………………                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU KÊ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

[01] Kỳ tính thuế: Tháng…. năm ………..

  [02] Lần đầu:   [03] Bổ sung lần thứ :    

 [04] Người nộp thuế :……………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế: ……………………………………………

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[09] Điện thoại: ………………… [10] Fax: ……………… [11] Email: ………………..

[12] Số tài khoản: ……………………… [13] tại Ngân hàng / KBNN:……………..

[14] Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính :……………………….

[15] Văn bản uỷ quyền: …………………………………

[16] Đại lý thuế (nếu có) :……………………………..

[17] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[18] Địa chỉ:…………………………………………………..

[19] Quận/huyện: ………………. [20] Tỉnh/Thành phố: ……………………………..

[21] Điện thoại: ………………… [22] Fax: ……………… [23] Email: ………………

[24] Hợp đồng đại lý thuế số :………………………………..ngày ………………………..

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Loại khoáng sản Số lượng khoáng

 

sản

Mức phí Số phí phải nộp trong kỳ
Đơn vị tính Số lượng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)
I Khoáng sản do cơ sở tự khai thác:        
1 ………….        
2 ………….        
           
II Khoáng sản do cơ sở thu mua nộp thay người khai thác        
1 …………….        
2 ……………        
           

Tổng cộng:

 

Số tiền phí bảo vệ môi trường phải nộp:…………

(Ghi bằng chữ:……………………………………………… )

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

……., ngày……tháng……năm……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191