Mẫu Kê khai phí đường bộ


TRẠM ĐĂNG KIỂM                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  …………………………….                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU KÊ KHAI PHÍ ĐƯỜNG BỘ
(áp dụng đối với xe ô tô)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng…. năm ………..

  [02] Lần đầu:   [03] Bổ sung lần thứ :    

[04] Người nộp thuế :……………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế: ……………………………………………

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[09] Điện thoại: ………………… [10] Fax: ……………… [11] Email: ………………..

[12] Số tài khoản: ……………………… [13] tại Ngân hàng / KBNN:……………..

[14] Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính :……………………….

[15] Văn bản uỷ quyền: …………………………………

[16] Đại lý thuế (nếu có) :……………………………..

[17] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[18] Địa chỉ:…………………………………………………..

[19] Quận/huyện: ………………. [20] Tỉnh/Thành phố: ……………………………..

[21] Điện thoại: ………………… [22] Fax: ……………… [23] Email: ………………

[24] Hợp đồng đại lý thuế số :………………………………..ngày ………………………..

Đơn vị tiền: Đồng

Số TT Phương tiện chịu phí Biển số xe Thời gian nộp phí Số phí phải nộp
(1) (2) (3) (4) (5)
1 ……………………….………………………      
2 …………………………………….…………      
  Tổng số phí phải nộp:      

Số tiền phí, lệ phí phải nộp:…………………………………

(Ghi bằng chữ:……………………………………………… )

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

……., ngày……tháng……năm……

NGƯỜI KÊ KHAI

 (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: