Menu Đóng

Kê khai phụ lục giao dịch liên kết

Mẫu Kê khai phụ lục giao dịch liên kết

PHỤ LỤC THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

( Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp )

Kỳ tính thuế : Năm …………..

Tên người nộp thuế :

Mã số thuế :

Tên đại lý thuế ( nếu có ) :

Mã số thuế :

Thông tin về các bên liên kết :

STT Tên bên liên kết Quốc gia Mã số thuế Hình thức liên kết
        A B C D E F
1                  
2                  
3                  
4                  
…..                  

Thông tin xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết :

STT Nội dung Doanh thu , thu nhập Chi phí Lợi nhuận tăng do xác định lại theo giá thị trường
    Giá trị ghi nhận theo sổ sách kế toán Giá trị xác định lại theo giá thị trường Chênh lệch Phương pháp định giá Giá trị ghi nhận theo sổ sách kế toán Giá trị xác định lại theo giá thị trường Chênh lệch Phương pháp định giá  
I Tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động kinh doanh                  
II Tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động liên kết                  
1 Hàng hóa                  
1.1 Hàng hóa hình thành tài sản cố định                  
a Công ty liên kết A                  
b Công ty liên kết B                  
  …..                  
1.2 Hàng hóa không hình thành TSCĐ                  
a Công ty liên kết A                  
b Công ty liên kết B                  
  …..                  
2 Dịch vụ                  
2.1 Nghiên cứu , phát triển                  
a Công ty liên kết A                  
b Công ty liên kết B                  
  …..                  
2.2 Quảng cáo , tiếp thị                  
a Công ty liên kết A                  
b Công ty liên kết B                  
  ……                  
2.3 Hoạt động tài chính                  
2.3.1 Lãi vay                  
a Công ty liên kết A                  
b Công ty liên kết B                  
  …….                  
2.3.2 Dịch vụ khác                  
a Công ty liên kết A                  
b Công ty liên kết B                  
  ……..                  

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai .

……………., ngày ….. tháng ….. năm …..

Nhân viên đại lý thuếHọ tên :

 

Chứng chỉ hành nghề số :

Người nộp thuế( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191