Mẫu Kê khai thuế phí cầu đường

CÔNG TY ….

PHÒNG ……

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BẢNG KÊ KHAI THUẾ , PHÍ CẦU ĐƯỜNG

Kính gửi : Trưởng phòng Kế toán Công ty ……..

Tôi tên là :

Chức vụ : …..

Thuộc Phòng : …….

Nội dung : ……

Danh sách chứng từ kèm theo :

STT Ngày Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền
1          
2          
3          
…..          
Tổng cộng          

Số tiền bằng chữ : …………………

Người lập

 

( Ký tên , đóng dấu )

Kế toán trưởng

 

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: