T6. Th12 1st, 2023

Mẫu Kê khai vốn điều lệ

CHI CỤC THUẾ QUẬN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             ……………………………..                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÊ KHAI VỐN ĐIỀU LỆ

  1. Thông tin chung về doanh nghiệp

Tên công ty:…………………………………………………………

1/ Loại hình doanh nghiệp:………………………………….

2/ Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm……………………

3/ Địa chỉ trụ trở chính:……………………………………….

4/ Điện thoại:……………. Fax:………………………………….

5/ Đại diện theo pháp luật:………………………………………… Chức vụ:……………………………

  1. Thông tin về vốn điều lệ trong doanh nghiệp:
STT HỌ VÀ TÊN TÀI SẢN GÓP VỐN GIÁ TRỊ GÓP VỐN THỜI HẠN GÓP VỐN TỶ LỆ GÓP VÀO VỐN ĐIỀU LỆ
1          
2          
3          
  Tổng cộng        

Tổng số vốn điều lệ :……………………………………………

(Ghi bằng chữ:……………………………………………… )

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THUẾ

                                               ……., ngày……tháng……năm…..

NGƯỜI KÊ KHAI/ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: