Menu Đóng

Mẫu Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Phụ lục 3: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(Ban hành kèm theo Thông tư số 211/2012 / TT-BTC ngày 2012/05/12 hướng dẫn thực hiện of some of điều Nghị định số 90/2011 / NĐ-CP ngày 14/10/2012 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp)

 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN

GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Kính gửi: – Bộ Tài chính

 

– Tổ chức / cá nhân phê duyệt phương án phát hành;

– Tổ chức / cá nhân chấp thuận phương án phát hành

– Ngân hàng Nhà nước

(Trường hợp phát hành trái phiếu quốc tế)

Kính gửi: – Bộ Tài chính

 

– Tổ chức / cá nhân phê duyệt phương án phát hành;

– Tổ chức / cá nhân chấp thuận phương án phát hành

– Ngân hàng Nhà nước

(Trường hợp phát hành trái phiếu quốc tế)

Kính gửi: Bộ Tài chính

 

(Vụ Tài chính Ngân hàng all and tổ chức tài chính)

  1. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(Kỳ báo cáo từ ngày … to date …)

TT Kỳ hạn Ngày phát hành Ngày đáo hạn Số dư
đầu kỳ
Thanh toán
trong kỳ
Dư nợ
cuối kỳ
gốc lãi gốc lãi gốc lãi
1 1 năm                
2 2 năm                
               

Ghi chú: Trường hợp do not thanh toán được, Neu rõ lý làm

  1. Báo cáo tình hình nắm stored trái phiếu theo nhà đầu tư

(Kỳ báo cáo từ ngày … to date …)

Loại Nhà đầu tư Dư nợ đầu kỳ Thay đổi trong kỳ Dư nợ cuối kỳ
  giá trị tỷ trọng giá trị tỷ trọng giá trị tỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước            
1. Nhà đầu tư have tổ chức            
a) Tổ chức tín dụng *            
b) Quỹ đầu tư            
c) Công ty chứng khoán            
d) Công ty Bảo hiểm            
đ) Các tổ chức khác            
2. Nhà đầu tư cá nhân            
II. Nhà đầu tư nước ngoài            
1. Nhà đầu tư have tổ chức            
a) Tổ chức tín dụng            
b) Quỹ đầu tư            
c) Công ty chứng khoán            
d) Công ty Bảo hiểm            
đ) Các tổ chức khác            
2. Nhà đầu tư cá nhân            
Tổng            

* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân .

 

Nhận Nơi:
Như trên;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (trường hợp phát hành trái phiếu quốc tế);
– Tổ chức / cá nhân phê duyệt phương án phát hành;
– Tổ chức chấp thuận phương án phát hành;
– Lưu : DN.

DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191