Menu Đóng

Mẫu Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu

Phụ lục số 13B

Mẫu Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu

(Ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC  ngày 19 tháng 11 năm 2012 của  Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng)

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

 (Tên trái phiếu)

(theo Giấy chứng nhận chào bán số …/GCN-UBCK  ngày …. tháng …. năm….)

 

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

 

Tên tổ chức phát hành:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

 

 1. Trái phiếu chào bán:
 2. Tên trái phiếu:
 3. Loại trái phiếu:
 4. Mệnh giá:
 5. Thời hạn trái phiếu:… năm
 6. Kỳ hạn trả lãi:
 7. Lãi suất: …%/năm
 8. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán:
 9. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có):
 10. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến :
 11. Ngày phát hành:
 12. Ngày bắt đầu chào bán:
 13. Ngày kết thúc chào bán:
 14. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày….. đến ngày …..
 15. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu:
 16. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu:

 

 1. Tổ chức bảo lãnh phát hành:
 2. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính:
 3. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có):
 4. Phí bảo lãnh phát hành:

 

III. Đại lý phân phối:

 1. …… (Tên đại lý phân phối):
 2. ……

 

 1. Kết quả chào bán trái phiếu:

 

Đối tượng mua trái phiếu Giá chào bán

 

(đ/tp)

Số lượng trái phiếu chào bán

 

 

Số lượng trái phiếu đăng ký  mua Số lượng trái phiếu được phân phối Số người đăng ký  mua Số người được phân phối Số người không được phân phối Số trái phiếu còn lại Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9=3-5 10
1. Nhà đầu tư  cá nhân, trong đó:

 

– nhà đầu tư trong nước

– nhà đầu tư nước ngoài

                 
2. Nhà đầu tư  có tổ chức, trong đó:

 

– nhà đầu tư trong nước

– nhà đầu tư nước ngoài

                 
Tổng số                  

 

 1. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:
 2. Tổng số trái phiếu đã phân phối:.., chiếm….% tổng số trái phiếu được phép chào bán.
 3. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu:………………..đồng.
 4. Tổng chi phí :………………………………………………………………..đồng.

–             Phí bảo lãnh phát hành:

–             Phí phân phối trái phiếu:

–             Phí kiểm toán:

–             …

 1. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: ………………………………………đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)

 

 1. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

Đơn vị : 1000 đồng

  Trước đợt chào bán Sau đợt chào bán
Tổng  nợ:

 

Nợ ngắn hạn:

Nợ dài hạn:

Trong đó trái phiếu:

Tổng vốn cổ phần:

Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:

   

 

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: …. nghìn đồng, chiếm: …. % tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

 

 

 

…, ngày … tháng … năm …

 ( tổ chức phát hành )

Giám đốc điều hành

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191