T4. Th12 6th, 2023

Mẫu Báo cáo thực hiện BHXH, BHYT

Mẫu số: 09-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI..………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

 

Mẫu số: 09-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH ngày … /12/2007 của BHXH VN)

BÁO CÁO THỰC HIỆN THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Tháng ……năm……

  1. Tổng số người tham gia BHXH, BHYT: …………………………………….. người

Trong đó: Người chỉ tham gia BHYT:                  …………………………………….. người

  1. Tổng số phải thu BHXH, BHYT:

Trong kỳ:                                                          ……………………………………… đồng

Lũy kế từ đầu năm                                             …………………………………….. đồng.

Trong đó: BHXH 2% đơn vị giữ lại                       ……………………………………. đồng

  1. Tổng số tiền đã thu BHXH, BHYT:

Trong kỳ:                                                          …………………………………….. đồng.

Lũy kế từ đầu năm                                             ……………………………………… đồng

Người lập biểu

Ngày …..tháng….năm…..
Giám đốc BHXH

Ghi chú: Mẫu 09-TBH do cơ quan BHXH cấp dưới lập gửi cơ quan BHXH cấp trên hàng tháng

Tham khảo thêm: