CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

BIÊN BẢN BÁN CỔ PHẦN

Số:……/……..

Hôm nay ngày….tháng….năm…..tại địa điểm:………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Bên A (Bên Bán):

Ông/bà:………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Mã sô thuế: ……………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản:…………………………………………………..Tại ngân hàng:…………………………

Bên B( Bên Mua):

Ông/bà:………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Mã sô thuế: ……………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản:…………………………………………………..Tại ngân hàng:…………………………

Các bên đã cùng bàn bạc mua bán cổ phần với nội dung như sau:

Bên A hiện đang có sô cổ phần…. trong công ty…..Nay bên A muốn bán lại số cỏ phần đó cho bên B như sau:

Số lượng…….Đồng
Đơn giá……..Đồng
Tổng giá trị……..Cổ phần
Loại cổ phầnPhổ thông

Hai bên cùng cam kết rằng toàn bộ thủ tục mua bán giữa các bên đã được hoàn tất. Mọi sự tranh chấp giữa các bên sẽ không có hiệu lực sau các bên đồng ý kí tên xác nhận đưới đây trước sự làm chứng của đại diện theo pháp luật của công ty là ông…..

Biên bản mua bán cổ phần có hiệu lực từ ngày kí và được thành lập 3 bản có nội dung giá trị pháp lý giống nhau. Bên A giữ 1bản, bên B giữ 1 bản, 1 bản lưu trữ tại công ty…..

BÊN BÁN KÍ TÊNBÊN MUA KÍ TÊN
    

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY……