CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

BIÊN BẢN BÀN GIAO BÌNH CHỮA CHÁY

Số:……/……..

Hôm nay ngày…..tháng….năm…..tại địa chỉ……..

Chúng tôi gồm:

Bên A (Bên bàn giao):

Ông/bà:………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Mã sô thuế: ……………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản:…………………………………………………..Tại ngân hàng:…………………………

Bên B( Bên nhận bàn giao):

Ông/bà:………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Mã sô thuế: ……………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản:…………………………………………………..Tại ngân hàng:…………………………

Nội dung:

Bên A bàn giao cho bên B bình chữa cháy với nội dung như sau:

Tên thiết bịMô tả cấu hình thiết bịSố lượngMô tả hiện trạng
Bình chữa cháy………….……
    

Sau khi nhận được thiết bị từ bên A, bên B phải có trách nhiệm bảo quản bình chữa cháy mà bên A cung cấp.

Biên bản giao nhận này đồng thời làm căn cứ thu hồi bình chữa cháy và được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 1 bản, bên B giữ 1 bản.

BÊN GIAOBÊN NHẬN BÀN GIAO

Tham khảo thêm: