T3. Th12 5th, 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….,Ngày……….tháng……….năm………….

BIÊN BẢN BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT

(Về việc: bàn giao cơ sở vật chất nghỉ tết)

Hôm nay ngày………tháng………năm…………..

Địa điểm: Tại lớp học……..,Trường………………

Bên bàn giao cơ sở vật chất:

Ông (bà):……….

Chức vụ: GVCN lớp……..

Bên nhân bàn giao cơ sở vật chất:

Ông (bà)……….

Chức vụ:……….

1.Danh mục cơ sở vật chất bàn giao:

STTTên thiết bịSố lượngTình trạngGhi chú
1Bảng lớp   
2Bàn+ ghế GV   
3Bàn + ghế HS   
4Bảng điện   
5Quạt trần   
6Quạt tường   
7Bóng điện   
8Cánh cửa chính   
9Cánh cửa sổ   
10Đồng hồ lớp   
11Biển trang trí lớp   
12Tường lớp học   
13Nền lớp học   

2. Yêu cầu các bên thực hiện

– Bên nhận bàn giao kiểm tra tình trạng trang thiết bị trước khi nhận.

– Bên nhận bàn giao phải đảm bảo cơ sở vật chất thiết bị nguyên trạng như khi nhận, nếu hỏng hóc, mất mát bên nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm.

– Các lớp nhận lại cơ sở vật chất sau khi nghỉ tết vào sáng ngày…..tháng…..năm….., kiểm tra lại cơ sở vật chất lớp mình, có gì khác thường cần báo ngay với ban cơ sở vật chất.

Biên bản lập xong vào hồi…..giờ…..cùng ngày và được các bên nhất trí thông qua

Ký bàn giao cho bảo vệ ngày…..tháng…..năm…..

GVCN lớp……
(Ký và ghi rõ họ tên)
Bảo vệ Trường……
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng ban cơ sở vật chất
(Ký và ghi rõ họ tên)