CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….,Ngày……….tháng……….năm………….

BIÊN BẢN BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC

Hôm nay ngày………tháng………năm…………..

Địa điểm: …………………….

Bên bàn giao: Tên công ty…………

Mã số thuế:…………………………

Địa chỉ:……………………………

Người đại diện:…………………….Chức vụ:…………..

Bên nhận bàn giao:Trường……………

Địa chỉ:……………………….

Người đại diện:…………………Chức vụ:………………

Thực hiện bàn giao các trang thiết bị, bên công ty…………..vận chuyển đến Trường……. cụ thể như sau:

STTLoại thiết bịĐơn vịSố lượngGhi chú
1Bộ bàn ghế học sinhBộ200 
2Bảng xanh treo tườngChiếc30 
3……   

-Ông……….chức vụ:……….. của trường:…………xác nhận đã nhận đủ và đúng các trang thiết bị nói trên.

-Công ty………đã tiến hành sắp xếp và lắp đặt các trang thiết bị theo đúng thoả thuận trong hợp đồng mua bán số………..ngày……….giữa công ty……….và trường……..

-Hai bên thống nhất và cam kết biên bản này đúng với thực tế

Hiệu trưởng (Ký và ghi rõ họ tên)Đại diện công ty…… (Ký và ghi rõ họ tên)