Menu Đóng

Mẫu Biên bản bàn giao cơ sở vật chất cuối năm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….,Ngày……….tháng……….năm………….

BIÊN BẢN BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT

(Về việc: bàn giao cơ sở vật chất cuối năm cho bảo vệ)

Hôm nay ngày………tháng………năm…………..

Địa điểm: tại phòng…………………….

Chúng tôi gồm có:

1.Ông ( bà): Chức vụ………

2.Ông (Bà) : Chức vụ:………..

3.Giáo viên chủ nhiệm các lớp;

4.Ban kiểm kê cơ sở vật chất nhà trường

5.Ông …………………. – Nhân viên bảo vệ

I.Nội dung

Thực hiện bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian kết thúc năm học…..-……

Danh mục và hiện trang tài sản cố định:

-Gồm: ……phòng học, trong đó có …….phòng học nhà 3 tầng và …….phòng học nhà 4 tầng và ……phòng học nhà cấp 4.Hiện trạng từng phòng và tài sản từng phòng có biên bản kèm theo.

– Các phòng còn lại như sau:

+Phòng làm việc của hội đồng 1 phòng: ( các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo)

+ 1 Phòng thư viện + 1 phòng thiết bị: chứa tất cả Sách giáo khoa, sách tham khảo và thiết bị dạy và học (có biên bản kèm theo)

+ 01 phòng tin học. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo)

+ 02 Phòng làm việc của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo)

+ 01 nhà công vụ với 04 phòng ở và 02 nhà vệ sinh.

+ Khuân viên nhà trường gồm hệ thống cây cảnh, khẩu hiệu.

+ 01 bộ chìa khóa của tất cả các phòng nói trên được giao cho nhân viên bảo vệ.

II. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:

  1. Quản lý, bảo quản số tài sản như trên trong thời gian kết thúc năm học để tiếp tục sử dụng trong năm học mới.
  2. Niêm phong chặt các cửa đi và cửa sổ. Cắt cầu dao điện ở các phòng học ở nhà cấp 4 và dãy 2 tầng để bảo đảm an toàn trong thời gian không sử dụng.
  3. Nếu có việc gì xảy ra phải báo cáo với Ban giám hiệu, với các đoàn thể trong nhà trường để có hướng xử lý kịp thời.
  4. Nếu có mất mát, hư hỏng số tài sản của nhà trường, bảo vệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
  5. Trong thời gian kết thúc năm học, nhà trường phân công cán bộ quản lý và nhân viên trực theo lịch cụ thể có đính kèm.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, được thông qua và được sự nhất trí của tất cả các thành viên tham gia.

Biên bản kết thúc vào …. giờ …, ngày …. tháng … năm …

Hiệu trưởng (Ký và ghi rõ họ tên)Bảo vệ Trường…… (Ký và ghi rõ họ tên)Trưởng ban cơ sở vật chất (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191