TRƯỜNG…..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:……Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TÁC THƯ VIỆN

Số:……/……..

Hôm nay ngày…..tháng….năm…..tại địa chỉ……..

Chúng tôi gồm:

Bên A (Bên bàn giao):

Ông/bà:………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Bên B( Bên nhận bàn giao):

Ông/bà:………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cùng thống nhất những nội dung sau đây:

Bên A đồng ý bàn giao tất cả công việc mà bên A đang phụ trách và theo dõi trong thư viện cho bên Bên B.

Bên B đồng ý nhận bàn giao từ bên A cụ thể các công việc như sau:

Nội dung bàn giao:

1.Về cơ sở vật chất

Bên A bàn giao cho bên B bao gồm:

STTTên thiết bịSố lượngTình trạngVị trí để trang thiết bị
     
     
     
     

2.Tài liệu, hồ sơ

STTMã hồ sơ, tài liệuTên hồ sơ, tài liệuSố lượngTình trạngVị trí để hồ sơ, tài liệu
      
      
      

Bên A cam đoan rằng đã bàn giao đầy đủ cho bên B. Nếu sau này phát sinh các công việc gì mà bên A chưa bàn giao cho bên B hoặc những vấn đề liên quan đến công việc mà bên A đã từng làm thì bên A sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho bên B khi bên B có yêu cầu.

Bên B cam kết đã nhận bàn giao công việc đã kể như trên từ bên A và hiểu rất rõ các công việc trên.Trong phạm vi công việc mà bên A bàn giao, bên B không có thắc mắc gì thêm.

Biên bản được lập thành 3 bản, có giá trị giống nhau. Bên A giữ 1 bản, bên B giữ 1 bản và nhà trường giữ 1 bản.

BÊN A KÍ TÊNBÊN B KÍ TÊN
  

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG