Menu Đóng

Mẫu Biên bản bàn giao sổ sách tài chính của công ty

CÔNG TY:…….
Số : …/…..  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      
……, ngày ….. tháng ….. năm

            BIÊN BẢN BÀN GIAO SỔ SÁCH TÀI CHÍNH

                      ( Của công ty…………………………………)

A. Thời gian: ….giờ, ngày….tháng….năm……

B. Địa điểm:

C. Thành phần tham dự

1. Bên bàn giao

Ông/bà:…………………………………………………………

Chức vụ:……………………..Bộ phận:……………………….

2. Bên nhận bàn giao

Ông/bà:…………………………………………………………

Chức vụ:……………………..Bộ phận:……………………….

3. Bên chứng kiến

Ông/bà:…………………………………………………………

Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông/ bà:…………………………………………………………

Chức vụ: Trưởng phòng kế toán 

Ông/ bà:…………………………………………………………

Chức vụ:………………………Bộ phận:……………………….

D. Nội dung bàn giao

Bên bàn giao, tức ông/ bà……………………………….với lý do chuyển công tác sang bộ phận khác, nên đã tiến hành bàn giao lại toàn bộ sổ sách tài chính hiện ông/ bà đang quản lý cho bên nhận bàn giao, tức ông/ bà……………………… tại………………………., những tài liệu, sổ sách tài chính bàn giao bao gồm:

STTTên sổ sáchSố lượngSố trangLưu trữ từ nămTình trạng sổ sách
      
      
      
      

Bên bàn giao cam đoan rằng toàn bộ sổ sách đã được bàn giao đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng. Kể từ ngày ………………… số sổ sách tài chính  trên sẽ do bên nhận bàn giao chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

    Bên bàn giao                    Bên nhận bàn giao              Bên làm chứng

  (Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, ghi rõ họ tên)                 (Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191