CÔNG TY:…….
Số : …/…..  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      
……, ngày ….. tháng ….. năm

                          BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

               ( Của nhà hàng …………………………………cho bên bảo vệ )

A. Thời gian: ….giờ, ngày….tháng….năm……

B. Địa điểm:

C. Thành phần tham dự

1. Bên bàn giao

Ông/bà:…………………………………………………………

Chức vụ: Quản lý nhà hàng

2. Bên nhận bàn giao

Ông/bà:…………………………………………………………

Chức vụ:  Trưởng phòng bảo vệ

Và các nhân viên bảo vệ bao gồm:

Ông/ bà:…………………………………………………………

Ông/bà:………………………………………………………….

3. Bên chứng kiến

Ông/bà:…………………………………………………………

Chức vụ: Trưởng phòng kế hoạch

Ông/ bà:…………………………………………………………

Chức vụ: Nhân viên

Ông/ bà:…………………………………………………………

Chức vụ:………………………Bộ phận:……………………….

D. Nội dung bàn giao

Bên bàn giao là nhà hàng …………..tiến hành bàn giao lại tài sản, các cơ sở vật chất của nhà hàng cho bên nhận bàn giao là bên bảo vệ để bên nhận bàn giao thực hiện công việc trông nom, quản lý tài sản nhà hàng trong thời gian từ ngày…. tháng….năm  đến ngày…. tháng….năm.

* Cơ sở vật chất gồm:

STTTên phòngSố lượng phòngHiện trạng phòng
    
    
    
    

* Các trang thiết bị gồm:

STTTên trang thiết bịSố lượngHiện trạngVị trí
     
     
     

Bên giao cam đoan rằng toàn bộ tài sản đã được bàn giao đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng. Kể từ ngày ………………… số tài sản trên sẽ do bên ……………………………….…………………………………. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

              Bên giao                         Bên nhận                 Bên làm chứng

     (Ký, ghi rõ họ tên)            (Ký, ghi rõ họ tên)          (Ký, ghi rõ họ tên)