CÔNG TY:…….
Số : …/…..  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      
……, ngày ….. tháng ….. năm

            BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN KHI NGHỈ VIỆC

A. Thời gian: ….giờ, ngày….tháng….năm……

B. Địa điểm:

C. Thành phần tham dự

1. Bên bàn giao

Ông/bà:…………………………………………………………

Chức vụ:……………………..Bộ phận: Phòng kế toán

2. Bên nhận bàn giao

Ông/bà:…………………………………………………………

Chức vụ: Nhân viên                 Bộ phận:Phòng nhân sự

3. Bên chứng kiến

Ông/bà:…………………………………………………………

Chức vụ: Trưởng phòng nhân sự

Ông/ bà:…………………………………………………………

Chức vụ: Trưởng phòng kế toán 

Ông/ bà:…………………………………………………………

Chức vụ:Nhân viên                    Bộ phận: Phòng kế toán

D. Nội dung bàn giao

Bên bàn giao, tức ông/ bà……………………………….với lý do nghỉ việc, nên đã tiến hành bàn giao lại toàn tài sản hiện ông/ bà đang quản lý cho bên nhận bàn giao, tức ông/ bà……………………… tại………………………., những tài sàn bàn giao bao gồm:

1. Bàn giao tài liệu hồ sơ

STTTên tài liệuSố lượngSố trangLưu trữ từ nămTình trạng sổ sách
      
      
      
      

2. Bàn giao tài sản khác

STTTên tài sảnSố lượngVị tríHiện trạng
     
     
     
     

Bên bàn giao cam đoan rằng toàn bộ sổ sách, tài sản đã được bàn giao đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng. Kể từ ngày ………………… số sổ sách tài chính  trên sẽ do bên nhận bàn giao chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

              Bên giao                         Bên nhận                 Bên làm chứng

     (Ký, ghi rõ họ tên)            (Ký, ghi rõ họ tên)          (Ký, ghi rõ họ tên)