Menu Đóng

Mẫu Biên bản bàn giao tài sản lớp mầm non

TRƯỜNG MẦM NON :…….
Số : …/…..  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      
……, ngày ….. tháng ….. năm

            BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN LỚP MẦM NON

                        (Lớp………….. Trường…………………………….)

A. Thời gian: ….giờ, ngày….tháng….năm……

B. Địa điểm:

C. Thành phần tham dự

1. Bên bàn giao

Ông/bà:…………………………………………………………

Chức vụ: Chủ nhiệm lớp… ….   Năm học:……………………

2. Bên nhận bàn giao

Ông/bà:…………………………………………………………

Chức vụ: Chủ nhiệm lớp……….Năm học:………………….

3. Bên chứng kiến

Ông/bà:…………………………………………………………

Chức vụ: Phó hiệu trưởng trường

Ông/ bà:…………………………………………………………

Chức vụ: Trưởng ban bảo vệ   

Ông/ bà:…………………………………………………………

Chức vụ:Nhân viên                    Bộ phận: Phòng kế toán

D. Nội dung bàn giao

Bên bàn giao, tức ông/ bà……………………………….với lý do nghỉ việc, nên đã tiến hành bàn giao lại lớp học và các tài sản của hớp học hiện đang quản lý cho bên nhận bàn giao, tức ông/ bà……………………… tại………………………., những tài sàn bàn giao bao gồm:

1. Hồ sơ học sinh

Bao gồm:

–  ….. hồ sơ học sinh

– …… danh sách học sinh

– ……danh sách học sinh bán trú

-……………………….

2. Bàn giao tài sản của lớp học

STTTên tài sảnSố lượngVị tríHiện trạng
     
     
     
     

Bên bàn giao cam đoan rằng toàn bộ sổ sách, tài sản đã được bàn giao đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng. Kể từ ngày ………………… số sổ sách tài chính  trên sẽ do bên nhận bàn giao chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

              Bên giao                         Bên nhận                 Bên làm chứng

     (Ký, ghi rõ họ tên)            (Ký, ghi rõ họ tên)          (Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191