T6. Th12 1st, 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày .. tháng… năm

BIÊN BẢN BÀN GIAO THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

(V/v bàn giao công trình thư viện trường Đại học Vinh)

Hôm nay, ngày … tháng … năm…hai bên cùng nhau bàn giao thư viện trường học tại địa chỉ………

  • Thành phần nghiệm thu

Bên thi công: Công ty xây dựng An Phát;

Đại diện công ty:

+ Nguyễn Minh An    Chức vụ: giám đốc

+ Nguyễn Bảo         Chức vụ: Giám sát thi công;

+ Hoàng Lâm          Chức vụ: kỹ sư thi công

Bên chủ thầu: Trường Đại học vinh

+ ……..              Chức vụ: Hiệu trưởng

+                   Chức vụ:Trưởng phòng hành tổng hợp

+                   Chức vụ: Trưởng ban cơ sở vật chất trường

  • Đối tượng bàn giao

– Gói thầu: Thư viện trường học Trường Đại học Vinh;

– Địa chỉ:…….

  • Thời gian bàn giao thư viện

+ Bắt đầu: 8h00 ngày  tháng   năm      

+ Kết thúc: 10h00 ngày  tháng  năm  

  • Tài liệu kèm theo

– Quyết định về dự án xây dựng;

– Bản thiết kế công trình xây dựng;

– Hồ sơ hoàn công công trình (hạng mục công trình) do …  lập ngày…. tháng ….. năm ….. đã được cán bộ giám sát ký xác nhận.

– Văn bản số ……..ngày…..tháng……….năm…… của Cục Quản lý xây dựng công trình chấp thuận tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

– Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) để đưa vào sử dụng: Ghi ngày tháng, năm nghiệm thu.

  • Quy mô và chất lượng xây dựng của công trình hoàn thành được bàn giao:

– Quy mô công trình:..

– Chất lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng:

  • Kết luận

– Kể từ ngày…… tháng….. năm ……, Công ty xây dựng An Phát bàn giao công trình thư viện trường học đưa vào khai thác, sử dụng.

-Bên thi công có trách nhiệm bảo hành công trình theo qui định đã ghi trong hợp đồng.

– Đơn vị quản lý khai thác có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng công trình kể từ thời điểm hết hạn thời gian bảo hành theo quy định của Nhà nước.

  • Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên có giữa một bản có giá trị pháp lý như nhau;
Đại diện bên AĐại diện bên B