CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày .. tháng… năm

BIÊN BẢN BÀN GIAO THUÊ MÁY

(V/v bàn giao máy móc cho thuê)

Hôm nay, ngày … tháng … năm…hai bên cùng nhau bàn giao máy móc cho bên thuê tại địa chỉ………

  • Đại diện các bên:

– Bên cho thuê máy:

+ Công ty trách nhiệm Hữu hạn …

+ Đại diện: Nguyễn Minh Anh      Chức vụ: Giám đốc

– Bên thuê máy

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn…

+ Đại diện: Nguyễn An            Chúc vụ: Giám đốc

  • Nội dung bàn giao thiết bị

– Thời gian giao hàng: Vào lúc ngày… tháng… năm…. tại địa chỉ……Bên cho Cho thuê giao cho bên thuê một một số máy móc như sau:

SttTên máy mócSố lượngĐặc trưngGiá trịThực trạng thiết bị
1     
2     
3     

– Thời giạn thuê 10 ngày kể từ thời điểm bàn giao thiết bị;

– Giấy tờ kèm theo: Giấy tờ thông tin thiết bị, Giấy bảo hành thiết bị,…;

  • Kiểm tra sản phẩm

– Bên thuê máy móc kiểm tra lại số lượng, chất lượng thiết bị xem tính đảm bảo đủ theo như các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng số… ngày… tháng … năm;

– Xác nhận việc xem xét, kiểm tra thiết bị trước khi ký biên bản giao nhân thiết bị;

– Bên cho thuê máy móc cam kết việc giao đúng số lượng, chất lượng máy móc cho bên thuê máy móc;

  • Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên có giữa một bản có giá trị pháp lý như nhau;
Đại diện bên AĐại diện bên B