PHỤ LỤC 5: BIÊN BẢN HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức)

PHỤ LỤC 5. BIÊN BẢN HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH

Chương trình, dự án (Tên chương trình, dự án)

Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định:

Thời gian và địa điểm tổ chức thẩm định

Thành phần hội nghị thẩm định

  1. Chủ tọa hội nghị thẩm định
  2. Nội dung hội nghị thẩm định
  3. Khai mạc hội nghị

Giới thiệu thành phần tham dự hội nghị, thông qua chương trình hội nghị và cơ sở pháp lý tiến hành thẩm định văn kiện chương trình, dự án.

  1. Tóm tắt nội dung chương trình, dự án

a) Tên chương trình, dự án: ……………………………………………………………………….

b) Tên nhà tài trợ: ……………………………………………………………………………………..

c) Cơ quan chủ quản: ………………………………………………………………………………..

d) Chủ chương trình, dự án: ……………………………………………………………………….

e) Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án: ………………………..

f) Địa điểm thực hiện chương trình, dự án: ……………………………………………………

g) Mục tiêu và kết quả chủ yếu của chương trình, dự án

h) Tổng vốn của chương trình, dự án: …………. USD

– Vốn ODA : …………. nguyên tệ, tương đương với …………. USD

– Vốn đối ứng: …………. VND, tương đương với …………. USD

i) Nguồn và cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình, dự án.

Các ý kiến đóng góp của các cơ quan tham gia thẩm định (bằng văn bản và ý kiến tại hội nghị) và kết quả thảo luận tại hội nghị (tập trung vào tính hợp lý, tính khả thi và tính bền vững của chương trình, dự án)

a) Vấn đề 1: …………………………………………………..

Kết quả thảo luận:                      + nội dung nhất trí:

                                                + nội dung chưa thống nhất, đề nghị bảo lưu:

b) Vấn đề 2: …………………………………………………..

Kết quả thảo luận:                      + nội dung nhất trí:

                                                   + nội dung chưa thống nhất, đề nghị bảo lưu:

……………………….

Kết luận của hội nghị thẩm định

1. Những vấn đề chung

– Chương trình, dự án phù hợp (không phù hợp) với ưu tiên sử dụng ODA của Chính phủ Việt Nam.

– Hội nghị thống nhất với các vấn đề đã thảo luận ở điểm 3 mục V của Biên bản thẩm định.

5. Những nội dung đề nghị phải bổ sung, điều chỉnh, thời gian hoàn thành các bổ sung, điều chỉnh (nếu có)

Đề nghị chủ chương trình, dự án làm việc với nhà điều chỉnh, bổ sung để hoàn chỉnh văn kiện chương trình, dự án theo các điểm đã thảo luận và thống nhất nêu tại điểm 3 Mục V của Biên bản thẩm định này, chậm nhất đến ngày …… tháng …… năm ……. phải gửi lại cho ……… (cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định)

Thư ký hội nghị(ký tên) Chủ tọa hội nghị(ký tên và đóng dấu)

Tham khảo thêm: