Mẫu chấm ca máy thi công


CƠ QUAN/TỔ CHỨC …

Bộ phận ….

Địa chỉ …  

MẪU CHẤM CA MÁY THI CÔNG

Thời gian: tháng……năm……

                               

  BẢNG CHẤM CA MÁY THI CÔNG

NGÀY MÁY 1 MÁY 2 MÁY 3 MÁY 4 GHI CHÚ MÁY 1 MÁY 2 MÁY 3 MÁY 4 GHI CHÚ
01 7H-12H …..       5 tiếng …..      
02                    
                   

 Tổng kết bảng chấm ca máy thi công:

– Máy 1 làm được số giờ trên thực tế là……../giờ; hoặc số ngày công trên thực tế là…….ngày.

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Xác nhận của trưởng bộ phận/phòng ban.

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: