Công văn đề nghị tiêu hủy hàng tồn đọng trong kho lưu giữ cần được lập như thế nào, có những nội dung gì, xin mời các bạn theo dõi mẫu dưới đây.

Định nghĩa công văn đề nghị hủy hàng tồn kho

Công văn là văn bản của cá nhân, đơn vị cấp dưới hoặc ngang cấp gửi tới đơn vị chủ quan có chức năng lưu giữ hàng hóa. Mục đích tiêu hủy là do hàng hóa đã hư hỏng, không còn giá trị sử dụng hoặc không có giá trị. Việc tiếp tục lưu giữ sẽ gây ảnh hưởng tới lợi ích không đáng có.

Công văn là dạng có đánh số và được gửi trực tiếp tới nơi nhận hoặc qua các dịch vụ bưu chính.

Mẫu công văn đề nghị hủy hàng tồn kho

CÔNG TY ……
PHÒNG/BAN……
—————
Số:…./CV-……
(V/v: Đề nghị hủy hàng tồn kho ….)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-
……………….., ngày … tháng … năm 20……

Kính gửi: Ban lãnh đạo công ty ……………………………………….

Căn cứ chất lượng và số hàng hóa còn tồn đọng trong nhà kho………………, nay phòng/ban ….…………….… đề nghị công ty tiến hành xem xét hủy số hàng hóa tồn kho, bao gồm:

STT Tên hàng hóa Số lượng Giá trị sổ sách Ghi chú
         
         
         

Lý do hủy hàng hóa:……………………                            

Vì lý do trên, phòng/ban…………. kính đề nghị Công ty nhanh chóng tiến hành các thủ tục hủy số hàng hóa nêu trên để …………… và tiếp tục tiến hành các phương án sản xuất kinh doanh mới.

T.M phòng/Ban……
Trưởng phòng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

  • Quy định về tiêu hủy động vật chết do bão lụt như thế nào
  • Kinh phí tiêu hủy tang vật
  • Tiêu hủy tài sản mà bản án, quyết định tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước nhưng tài sản không còn khả năng sử dụng
  • Biên bản tiêu hủy tài liệu
  • Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty xử lý và tiêu huỷ rác thải
  • Tư vấn hủy đấu thầu và đấu thầu lại