T6. Th12 1st, 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC……    CÔNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM

BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT           Độc lập- Tự Do- Hạnh phúc 

                                        ….., ngày…..tháng……năm

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA PHÒNG HỌC

             (V/v sửa chữa một số phòng học bị hư hỏng)

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường đại học …..

Đề nghị ban giám hiệu nhà trường xem xét phê duyệt kế hoạc sửa chữa phòng học nhằm đảm bảo chất lượng cơ sở chất cho sinh viên học tập.

– Nguyên nhân: Do hiện nay một số phòng học bên khu nhà học B xuống cấp, Không đảm bảo quá trình giảng dạy, học tập của sinh viên về mức độ an toàn,đảm bảo cơ sở vật chất;

– Mục tiêu công việc: kiểm tra, xem xét các phòng học bị hư hại để tiến hành việc tư sửa;

– Nội dung công việc: Thuê công ty xây dựng tư sửa lại phòng học theo đúng yêu cầu đề ra;

– Địa điểm thực hiện: Khu nhà học B trường…..;

– Thời gian dự kiến 30 ngày bắt đầu từ ngày 20 tháng 8 năm 2020;

Đề nghị các phòng: Quản trị, Kế hoạch – Tài chính tổ chức khảo sát, sửa chữa trong thời gian sớm nhất để phục vụ công tác chung của Trường.

Trân trọng cảm ơn!

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                             LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH                     PHÒNG QUẢN TRỊ