Menu Đóng

Mẫu công văn đề nghị thanh toán bảo hiểm

Mẫu công văn đề nghị thanh toán bảo hiểm


CƠ QUAN/TỔ CHỨC

Số: … /CV….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  ……., ngày……tháng……năm……

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN BẢO HIỂM

Họ và tên người đề nghị thanh toán:………………………….

Bộ phận:……………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Số tiền đề nghị thanh toán:………………………………. VNĐ

(Bằng chữ:……………………………………………………………… )

Hình thức thanh toán:……………………………………………….

Thời hạn thanh toán:…………………………………………………

Kèm theo chứng từ gốc:

– Xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh;

– Hóa đơn thanh toán tiền viện phí;

………………………………………………………………………………….

 Xác nhận trưởng bộ phận/Phòng ban

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Người đề nghị

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191