CÔNG TY TNHHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do -hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng… năm

CÔNG VĂN MỜI DỰ BUỔI RA MẮT SẢN PHẨM

Kính gửi: …..

– Tổ chức sự lễ mắt sản phẩm, dịch vụ mới của công ty, là một sự đặc biệt quan trọng. Sự kiện ra mắt sản phẩm mới không chỉ nhằm quảng bá tới khách hàng và đối tác những sản phẩm mới.

– Là dịp tạo dấu ấn thương hiệu cho công ty. Do đó, việc tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới thành công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển công ty.

– Được sự đồng ý của ban giám đốc về việc tổ chức ra mắt giới thiệu sản phẩm vậy nên chúng tôi kính mời: ……. đến dự buổi ra mắt sản phẩm;

– Thời gian vào lúc…. giờ    ngày …. tháng …. năm;

– Địa điểm:………

Kính mong sự có mặt của quý công ty!

T.M CÔNG TY ……..

                                            Giám đốc

Tham khảo thêm: