T4. Th12 6th, 2023
CÔNG TY …  
Số: …/CV- …  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
……., ngày  … tháng … năm …

CÔNG VĂN MỜI DỰ THẦU

(V/v mời các nhà đầu tư dự thầu)

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn…

Công ty trách nhiệm hữu hạn … là công ty đi đầu trong lĩnh vực phụ kiện điện thoại. Với số lao động trên 5,000 người.Vì mong muốn đảm bảo nguồn cung cấp thức ăn cho công nhân bên công ty có nhu cầu mời thầu cung cấp suất ăn như sau:

– Tổng số suất ăn: 5,000 suất/ngày (2 ca)

– Địa điểm: Nhà ăn Công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Yêu cầu: Đơn vị dự thầu đáp ứng các tiêu chí sau:

– Có Giấy phép kinh doanh.

– Có khả năng tài chính ổn định

.- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm cung cấp suất ăn cho nhà máy quy mô trên 5,000 người

.- Có đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp.

Thông qua quá trình sàng lọc hồ sơ dự thầy bên công công ty xét thấy thông qua hồ sơ dự thầy về việc đảm bảo các yêu cầu về ứng tuyển gói thầu nên bên công ty kính mời Quý công ty đến tham dự buổi đấu thầu gói thầu cung cấp xuất ăn;

Địa điểm đấu thầu: tại công ty trách nhiệm hữu hạn số….

Xin trân thành cảm ơn!

   Giám đốc công ty                             Trưởng phòng đầu tư

   Phòng hành chính- nhân sự                     Phòng Tài chính Kế toán

Tham khảo thêm: