CÔNG TY …   Số: …/CV- …  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
……., ngày  … tháng … năm …

      CÔNG VĂN YÊU CẦU MỞ CUỘC HỌP BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Hội đồng cổ đông công ty cổ phần…..

Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần…

– Có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các vấn đề về:

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

+ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

+ Tổ chức lại, giải thể công ty;

Như vậy hiện tại công ty muốn mở rộng ngành nghề kinh doanh nên yêu cầu mở cuộc họp hội đồng cổ đồng nhằm biểu quyết việc mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh;

– Yêu cầu thành viên cổ đông trong công ty có mặt đúng giờ, địa điểm ghi trong thư mời hợp hội đồng cổ động để thông qua nghị quyết của công ty;

– Xin trân thành cảm ơn!

Giám độc công ty                     Chủ tịch hội đồng quản trị