Menu Đóng

Mẫu Danh sách điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT

Danh sách điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT

Mẫu số: 03b-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Tên đơn vị:
Mã đơn vị:
Địa chỉ:

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT

Số: ………tháng ……. năm ……….

Mẫu số: 03a-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH  ngày … /12/2007 của BHXH VN)
Số TT Họ và tên Số sổ BHXH Tiền lương và phụ cấp Thời gian Tỷ lệ nộp bổ sung Ghi chú
Mức cũ Mức mới
Tiền lương, tiền công Phụ cấp Tiền lương, tiền công Phụ cấp Từ tháng năm Đến tháng năm
Chức vụ Thâm niên VK Thâm niên nghề Khu vực Chức vụ Thâm niên VK Thâm niên nghề Khu vực Tra thẻ Nội dung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

* TỔNG HỢP CHUNG:

Phát sinh Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế
Tăng Giảm Tăng Giảm
1. Số lao động        
2. Quỹ lương        
3. Số phải nộp        
4. Điều chỉnh số phải nộp        
Cán bộ thu Ngày … tháng … năm …..
Phụ trách thu
Người lập biểu Ngày … tháng … năm …..
Người sử dụng lao động

Ghi chú: Mẫu số 03a-TBH lập khi đơn vị có điều chỉnh về lao động, tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc.

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191