Menu Đóng

Mẫu Danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học bồi dưỡng KTT

Mẫu Danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học bồi dưỡng KTT

Phụ lục số 03: MẪU DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT YÊU CẦU KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KTT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Phụ lục số 03

MẪU DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT YÊU CẦU KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KTT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC

ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

 

ĐƠN VỊ: ………….

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT YÊU CẦU

KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (K: … )

Thời gian khoá học từ ngày … tháng….năm … đến ngày …. tháng…. năm….

(Kèm theo Quyết định công nhận kết quả số …..ngày …. tháng …. năm …….

và theo Quyết định mở lớp số: ….. ngày …. tháng …. năm ….

Số

TT

Họ và tên Năm sinh Nơi sinh Chức vụ,đơn vị công tác Bằng cấp Ngành đào tạo Thời gian thực tế công tác TC, KT, Kiểm toán Xếp loại
Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01

 

 

 

02

Nguyễn Văn A

 

1975 Hà Nội Kế toán tổng hợp Công ty XD số 1 Đại học Tài chính, kế toán 5 năm Khá
  • Ghi chú: Giữa các trang của Danh sách phải có dấu giáp lai của đơn vị.

…….., ngày … tháng … năm …..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191