Menu Đóng

Mẫu Danh sách học viên khóa học bồi dưỡng Kế toán trưởng

Mẫu Danh sách học viên khóa học bồi dưỡng Kế toán trưởng

Phụ lục số 01: MẪU DANH SÁCH HỌC VIÊN KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Phụ lục số 01

MẪU DANH SÁCH HỌC VIÊN KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC

ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

——————-

ĐƠN VỊ: ………….

DANH SÁCH HỌC VIÊN

KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (K: …. )

Thời gian khoá học từ ngày … tháng… năm … đến ngày …. tháng .. năm…

(Kèm theo Quyết định mở lớp số: ….. ngày…. tháng ….năm ……)

Số

 

TT

Họ và tên Năm sinh Nơi sinh Chức vụ,

 

đơn vị công tác

Bằng cấp Ngành

 

đào tạo

Thời gian thực tế công tác tài chính, kế toán, kiểm toán
Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01

 

 

 

02

 

 

Nguyễn Văn A

 

1975   Hà Nội Kế toán tổng hợp Công ty xây dựng số 1

 

 

Đại học Tài chính kế toán

 

 

5 năm
  • Ghi chú: Giữa các trang của Danh sách phải có dấu giáp lai của đơn vị.

                                                                        ……..,ngày ….. tháng …. năm …….

                                                                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                  (Ký, họ  tên, đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191