T6. Th12 1st, 2023

PHỤ LỤC I-9 DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)

PHỤ LỤC I-9

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

STT Tên người đại diện theo ủy quyền Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ khẩn thường trú Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân khác Vốn được ủy quyền Chữ ký Ghi chú1
Tổng giá trị vốn được đại diện Tỷ lệ (%) Thời điểm đại diện phần vốn    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
 

….., ngày ….. tháng ….. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)2

1 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.

2 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.

Tham khảo thêm: