Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án, tiền sự, được sử dụng trong các thủ tục liên quan tới việc xin xác nhận về án tích, xóa án tích và các chế tài đang bị áp dụng của cá nhân.

Định nghĩa Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án

Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án
Đơn xin xác nhận tiền án, tiền sự của bản thân

Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án là mẫu đơn gửi tới cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm xin xác nhận về nội dung những án tích trước đây của cá nhân đã mắc phải. Những thông tin này sẽ được cung cấp cho bên thứ ba để làm căn cứ cho một hành động hoặc xét điều kiện để thực hiện một quy trình nào đó.

Mẫu Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án

Mẫu 1a/XNTA (C27)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG TIỀN ÁN

Kính gửi:……..(1)

Tên tôi là: …….. Nam/nữ………

Tên gọi khác:………….

Sinh ngày…/…/……. tại……..

Nguyên quán:……………..

Nơi đăng ký NKTT: ………………..

Chỗ ở hiện nay:…………..

Nghề nghiệp, nơi làm việc:………

CMND/hộ chiếu số:…..cấp ngày ……./……./……., tại……..

PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ:

CHAMẸ
Họ tên:…….
Sinh ngày tháng năm
Nguyên quán:
Nơi đăng ký NKTT:
Chỗ ở hiện nay:
Họ tên:……
Sinh ngày tháng năm
Nguyên quán:
Nơi đăng ký NKTT:
Chỗ ở hiện nay:
PHẦN KHAI VỀ QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM CỦA BẢN THÂN:
(Từ khi đủ 14 tuổi trở lên)
Từ tháng , năm Đến tháng , nămCƯ TRÚ TẠI
(Ghi rõ thôn, xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, tổ dân phố, phường/thị trấn, quận/thị xã…)
Từ tháng , năm Đến tháng , nămCƯ TRÚ TẠI
(Ghi rõ thôn, xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, tổ dân phố, phường/thị trấn, quận/thị xã…)
Tôi cam đoan sơ lược lý lịch khai trên là đúng, đề nghị (1) …….cấp cho tôi giấy xác nhận không tiền án để…../.
….ngày … tháng … năm…….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Phòng Hồ sơ Công an tỉnh/TP hoặc Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát – Bộ Công an.

Lưu ý: Hiện nay theo các quy định có liên quan về vấn đề xác nhận tiền án, tiền sự được cập nhật, mẫu đơn này đã hết hiệu lực và không còn được sử dụng!

Người cần làm thủ tục vui lòng tham khảo thực hiện thủ tục xin Phiếu Lý lịch tư pháp tại Sở tư pháp cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mình có đăng ký thường trú.

Các bài viết có liên quan:

  • Giấy xác nhận dân sự có thời hạn bao lâu
  • Xin giấy xác nhận dân sự mất bao nhiêu tiền
  • Sự khác nhau giữa giấy xác nhận dân sự và xác nhận tiền án, tiền sự
  • Xin xác nhận dân sự, cách làm, lệ phí năm 2020 ở Hà Nội
  • Đơn xin xác nhận dân sự, những giấy tờ cần chuẩn bị, thủ tục xin ở đâu
  • Thủ tục làm giấy xác nhận không tiền án 2020
  • Giấy xác nhận chấp hành pháp luật ở địa phương