Menu Đóng

Mẫu Gia hạn thuế GTGT

Mẫu Gia hạn thuế GTGT

PHỤ LỤC 1: GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT
(ban hành kèm theo Thông tư 83/2012/TT-BTC)

PHỤ LỤC 1

(ban hành kèm theo Thông tư 83/2012/TT-BTC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT

 

[01] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………………….

[02] Mã số thuế:

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):

[04] Mã số thuế:

[05] Số thuế GTGT được gia hạn:

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

[06] Thời gian được gia hạn: .

[07] Trường hợp được gia hạn:

□ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

□ Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai ./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………….

Chứng chỉ hành nghề số:……

Ngày……… tháng……….. năm……….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191