Menu Đóng

Mẫu Giấy đề nghị sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

Phụ lục X             

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN THÀNH LẬP CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số  210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                              .…., ngày…… tháng…… năm ……

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN THÀNH LẬP CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN   

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Chúng tôi là:

–          Công ty chứng khoán (tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa)

–          Giấy phép thành lập và hoạt động hoạt động công ty chứng khoán số: … do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày … tháng … năm …

–          Địa chỉ trụ sở chính:

–          Điện thoại:………                       Fax:………..

–          Quyết định thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện số … ngày … do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sửa đổi chấp thuận thành lập chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện cho công ty chúng tôi như sau:

Trường hợp bổ sung, rút nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh

–          Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã được cấp phép hoạt động (liệt kê chi tiết):………..

–          Nghiệp vụ kinh chứng khoán đề nghị rút/bổ sung:…………….

Trường hợp thay đổi tên chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện

–          Tên cũ của chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện:……..

–          Tên mới của chi nhánh/phòng giao dịch/vãn phòng đại diện:…….

Trường hợp thay đổi Giám đốc chi nhánh

–          Giám đốc chi nhánh cũ:……….

Số Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu…..ngày cấp…..nơi cấp……

Số chứng chỉ hành nghề: ………………………. Loại CCHN……..

–          Giám đốc chi nhánh mới:……….

Số Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu…..ngày cấp…..nơi cấp……

Số chứng chỉ hành nghề: ………………………. Loại CCHN……..

 

Lý do thay đổi: …………………………………………………………………………

 

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

 

Hồ sơ kèm theo:                                                                (Tổng) Giám đốc

(Liệt kê đầy đủ)                                                               (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191