Menu Đóng

Mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền tàu xe

Mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền tàu xe: văn bản được sử dụng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận được tiền tạm ứng để tổng hợp các khoản chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền tàu xe


CÔNG TY …..  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kính gửi:

Họ và tên người đề nghị thanh toán: …

Bộ phận ( Hoặc địa chỉ): …

Nội dung thanh toán: Thanh toán tiền tàu xe đi từ … đến … phục vụ cho việc …

Số tiền: …

(Bằng chữ: …)

(Kèm theo vé tàu đi từ … đến … là chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người duyệt

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191