T4. Th12 6th, 2023

Mẫu hợp đồng giao khoán khai thác khoáng sản được sử dụng như thế nào, cần có những điều khoản ra sao, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Định nghĩa Mẫu hợp đồng giao khoán khai thác khoáng sản

Mẫu hợp đồng giao khoán khai thác khoáng sản LÀ hợp đồng thuê khoán trong đó có bên thuê và bên được thuê cùng nhau thỏa thuận về các điều khoản đảm bảo lợi ích cho cả hai.

Mẫu hợp đồng giao khoán khai thác khoáng sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Số:……./HĐGKKTKS

-Căn cứ Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam năm 2005;

-Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;

Căn cứ vào giấy phép khai thác khoáng sản số….

-Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại trọng lâm hà nội

Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Giám đốc

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Bên B: Công ty TNHH B

Trụ sở:

Điện thoại: ………………………….. Fax…………………………….

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Bên A và bên B cùng nhau thỏa thuận về việc bên A giao khoán khoáng sản cho bên B khai thác, chế biến và kinh doanh tại :

-Tên khoáng sản:….

-Địa điểm:…..

-Giấy phép khai thác kinh doanh….

-Diện tích khu vực khai thác:….

-Thời hạn khai thác:…

Điều 2. Khối lượng khai thác

-Khối lượng khai thác tối đa: Bên B được khai thác khối lượng khoáng sản không vượt quá…./năm.

-Trường hợp bên B xin được cấp phép nâng công suất khai thác hàng năm thì cũng không được vượt quá sô lượng khai thác tối đa đã nêu trên. Nếu bên B vượt quá số lượng khai thác, thì phải thông báo cho bên A để hai bên có thể thống nhất được giá trị của số lượng khai thác vượt quá quy định và bên B phải chịu hoàn toàn về trách nhiệm này.

Điều 3. Mục đích khai thác

-Bên B phải khai thác khoáng sản thuê đúng mục đích đã thỏa thuận và báo cho bên A theo định kì về tình trạng khai thác khoáng sản, nếu bên A có yêu cầu hoặc cần báo cáo đột xuất thì bên B phải báo cáo kịp thời. Khi bên B khai thác công dụng khoáng sản không đúng mục đích thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại từ bên B.

Điều 4. Đảm bảo điều kiện khai thác

-Bên A phải đảm bảo toàn bộ diện tích khai thác khoáng sản được cấp phép đã được giải phóng mặt bằng, các giấy tờ pháp lý liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, phê duyệt đầy đủ. Đủ điều kiện cho bên B khai thác khoáng sản. Nhưng nếu:

+Trong trường hợp bên B bị cản trở khai thác do nguyên nhân khách quan từ bên A, thì bên A sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và khắc phục bổ sung để bên B có thể tiếp tục khai thác.

+ Bên A vẫn không thể khắc phục được, thì bên B có quyền chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại gây cho bên B.

Điều 5. Thời hạn thực hiện hợp đồng

-Thời hạn thực hiện hợp đồng : ….năm kể từ ngày bên A bàn giao khai thác khoáng sản cho bên B.

-Sau khi hết thời hạn,hai bên bàn bạc thỏa thuận gia hạn hợp đồng, nếu cả hai bên có nhu cầu muốn gia hạn thêm.

-Trường hợp cả hai bên không có nhu cầu gia hạn thêm thì sau khi hết thời hạn thực hiện hợp đồng. Hợp đồng này sẽ mặc nhiên là đã thanh lý.

Điều 6. Giá trị hợp đồng

Bên A đồng ý thuê khoán và bên B nhận thuê khoán công việc tại điều 1 trên với tổng giá trị……VNĐ, cụ thể như sau:

-Năm nhất: Bên B trả …..VNĐ cho bên A vào thời gian đầu năm

-Năm hai: Bên B trả ….VNĐ cho bên B vào thời gian đầu năm

…….

Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT,(các loại thuế phí tài nguyên, thuế phí kí quỹ theo quy định Nhà nước và chính quyền địa phương sở tại bên A chịu trách nhiệm)

Điều 7. Phương thức thanh toán

-Bên B sẽ thanh toán cho bên A theo năm, trong mỗi năm thì chia làm 3 đợt thanh toán, mỗi lần thanh toán số tiền….Các lần thanh toán các nhau không quá….tháng.

-Các lần thanh toán sẽ được Bên A thông báo lại bằng mail cho bên B ngày chính xác để bên B chuẩn bị trước…ngày. Đến hạn thanh tóan mà bên B vẫn chưa thanh toán, thì bên B phải thông báo bằng văn bản cho bên A lí do chậm thanh toán. Bên A sẽ căn cứ vào đó:

+Đồng ý gia hạn thời gian thanh toán thêm cho bên B.

+Không đồng ý gia hạn thời gian thanh toán cho bên B, yêu cầu bên B sẽ phải trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

-Hình thức thanh toán: Bên B sẽ chuyển khoản cho bên A qua tài khoản ngân hàng mà bên A đã cung cấp cho bên B.

Điều 8. Trách nhiệm của hai bên

1.Trách nhiệm bên A

-Bàn giao toàn bộ mặt bằng khai thác khoáng sản cho bên B theo đúng Giấy phép kinh doanh khoáng sản….

-Bàn giao hồ sơ pháp lí của khoáng sản khai thác cho bên B đầy đủ, để bên B thực hiện việc khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản.

-Cử cán bộ cùng bên B làm các giấy tờ cần thiết như: nâng công xuất khai thác,…

-Xuất hóa đơn GTGT cho bên B theo đúng số tiền bên B thanh toán

-Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm hợp đồng

2.Trách nhiệm của bên B

-Hoạch toán độc lập và được quyền khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên diện tích ….khai thác khoáng sản.

-Thanh toán đầy đủ tiền cho bên A theo thỏa thuận của hợp đồng này.

-Sư dụng việc khai thác theo đúng mục đích đã thỏa thuận

-Tổ chức việc thực hiện khai thác theo đúng quy định pháp luật

-Khai thác theo đúng số lượng thỏa thuận

-Đảm bảo an toàn lao động nơi khai thác khoáng sản

-Có trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng các máy móc, trang thiết bị phục vụ cho việc khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản.

-Không được chuyển quyền thuê khoán dưới mọi hình thức nếu không có sự đồng ý của bên A.

-Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm hợp đồng

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

-Khi hai bên đã hoàn thành xong các nghĩa vụ trong hợp đồng và làm biên bản thanh lý hợp đồng

-Khi việc thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho các bên

-Bên B vi phạm nghĩa vụ nghiêm trọng mà việc khai thác khoáng sản là nguồn sống duy nhất của bên A và việc tiếp tục thuê khoán không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của bên A thì bên A không được đơn phương chấm dứt việc thực hiện hợp đồng , bên B phải cam kết với bên A không được phép tiếp tục vi phạm hợp đồng.

-Khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên còn lại thì phải bồi thường thiệt hai cho bên bị thiệt hại.

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

-Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11. Bât khả kháng

Trong trường hợp bất khả kháng được quy định trong luật dân sự (động đất, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, các hành động của chính phủ…mà không thể ngăn chặn hay kiểm soát được) thì bên bị cản trở được quyền tạm dừng việc thi hành nghĩa vụ của mình trong thời gian…. tháng mà không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào gây ra do chậm trễ, hư hỏng hoặc mất mát có liên quan, đồng thời phải thông báo ngay lập tức cho bên kia biết về sự cố bất khả kháng đó. Hai bên sẽ cùng nhau giải quyết nhằm giảm thiểu hậu quả một cách hợp lý nhất.

Điều 12. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày…tháng….năm, được làm thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ …bản, Bên B giữ … bản. 

Bên A kí tênBên B kí tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Hợp đồng giao khoán nhân công
  • Mẫu Hợp đồng giao khoán công việc dùng cho cá nhân
  • Hợp đồng thuê giáo viên tiểu học
  • Hợp đồng thuê nhân viên phục vụ tại trường
  • Hợp đồng thuê nhân viên phục vụ
  • Hợp đồng giao nhận thầu